Skip to content

Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs zijn voornemens om de krachten te bundelen! 

Dit doen we door middel van een fusie op bestuurlijk niveau. Hiermee wordt ons onderwijs verder verrijkt en versterkt, in het belang van onze leerlingen en medewerkers en de stad.   
Via deze link komt u op een video die we op 20 februari met onze medewerkers hebben gedeeld.

Leerlingen 

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar betekent dit dat ze nog beter in staat worden gesteld de kansen en uitdagingen in Rotterdam aan te gaan. Door deze bestuurlijke fusie wordt het onderwijs verder versterkt om zodoende onze leerlingen nog meer kansen te bieden. We denken hierbij aan het creëren van doorlopende leerlijnen en het stevig borgen van bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven. Samen staan we nog sterker voor de toekomst van onze leerlingen, met goed, contextrijk en duurzaam onderwijs. 

Medewerkers 

Voor onze medewerkers ontstaan er mogelijkheden om het beste van beide werelden te benutten en te combineren. De bestuurlijke fusie gaat niet ten koste van werkgelegenheid. In de nieuwe organisatie krijgen medewerkers juist méér de gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen, te professionaliseren en over grenzen heen te kijken. Met en van elkaar leren in een prettige en aantrekkelijke werkomgeving staat centraal. Medewerkers zijn in de nieuwe organisatie nog beter toegerust om in verbinding met elkaar de onderwijsopdracht aan te gaan. 

Ouders/verzorgers 

Voor ouders/verzorgers betekent het dat kennis en ervaring op het gebied van onderwijszorg en onderwijskwaliteit wordt gecombineerd, uitgewisseld en verder uitgebouwd. Onze scholen staan daarbij zoveel mogelijk in goed contact met ouders/verzorgers. Leerlingen worden op hun vertrouwde school nog beter voorbereid en ondersteund op de volgende stap in hun onderwijs; welke stap dat ook zal zijn. 

Samen leren leven 

Er ontstaat een nieuwe organisatie met gezamenlijke kernwaarden en met veel verschillende onderwijsniveaus en onderwijsconcepten. Onze prachtige scholen hebben en behouden hun eigenheid en identiteit. Zij vormen inspirerende mini-samenlevingen waar kinderen het leven mogen leren, waar volop ruimte is voor ontmoeten, samen leren, delen, oefenen en groeien – zowel voor huidige als toekomstige leerlingen en medewerkers.  

Beide besturen zien het volgende als gezamenlijk doel in de nieuwe organisatie: 

De nieuwe organisatie levert een stevige bijdrage aan het Rotterdamse onderwijs voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Met sterke doorlopende leerlijnen en scherpe onderwijsbegeleiding werken we constant aan het creëren van kansen voor kinderen en jongeren. Rotterdam biedt uitdagingen en ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. Medewerkers in de nieuwe organisatie zijn toegerust om de grootstedelijke onderwijsopdracht aan te gaan. Zij dragen bij aan het vergroten van kansengelijkheid en benutten kansen en mogelijkheden voor het onderwijs en voor zichzelf. 

Samenwerken 

Wij blijven onverminderd en intensief samenwerken met de collega-schoolbesturen, met de gemeente Rotterdam en met de andere onderwijspartners in en rond de stad aan onze maatschappelijke en gemeenschappelijke onderwijsopdracht. 

“We gaan nog meer inzetten op de goede en mooie dingen die we al doen en vanuit die kracht gaan we het onderwijs verder uitbouwen en verstevigen: dat is onze maatschappelijke opdracht!” 

We kijken er naar uit om voor de onderwijstoekomst van kinderen en jongeren in Rotterdam deze mooie uitdaging aan te gaan! 

Op 23 februari aanstaande is er van 17.30 -18.45 uur een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers op een van de PO-scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam. Tijdens deze informatiebijeenkomst lichten beide bestuurders de voorgenomen bestuurlijke fusie toe, is er ruimte voor het stellen van vragen en worden ouders/verzorgers geraadpleegd. U bent van harte welkom. Om hierbij aanwezig te zijn is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt via krachtenbundelen@kindenonderwijsrotterdam.nl of krachtenbundelen@lmc-vo.nl. Na aanmelding ontvangt u de adresgegevens van de school. Zonder aanmelding is toegang niet mogelijk.  

Back To Top