Skip to content

Veruit de meeste probleemsituaties binnen onze school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de probleemsituatie, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een probleem dat zich op school voordoet, niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de Kind en Onderwijs Rotterdam.

Een klacht wordt daarmee gedefinieerd als uiting van ontevredenheid over een gerealiseerde oplossing en/of het oplossingsproces. Een belangrijk doel bij het indienen van een klacht is om herhaling te voorkomen.

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over organisatorische maatregelen (o.a. rooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige maatregelen (o.a. strafmaatregelen, didactiek), klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en radicalisering). Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst bespreken met degene over wie de klacht gaat en/of melden bij de groepsleerkracht en, indien nodig, de schooldirectie. Wij streven ernaar problemen tussen ‘partijen’ zélf, met elkaar, op te (laten) lossen. Zowel de school als het bestuur spant zich in om een veilig (school) klimaat voor alle leerlingen en andere betrokkenen van de organisatie te creëren. Een veilig (school) klimaat is in onze ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van allen die bij onze school/organisatie betrokken zijn; personeel, ouders en leerlingen van de Kind & Onderwijs Rotterdam. Een voorwaarde hierin is dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek gaan als zaken mis (dreigen te) gaan. Wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag naar of tussen leerlingen zal hiervan altijd melding worden gedaan bij het college van bestuur (CvB).

Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan worden langs die lijn afgehandeld.

De stappenprocedure in het kort:

Stap 1   : U probeert de probleemsituatie op school op te lossen met de leerkracht;
Stap 2   : Wanneer het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u het probleem bespreekbaar maken bij de locatieleider;
Stap 3   : Mocht u er onverhoopt dan niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school;
Stap 4   : Wanneer het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u een klacht indienen middels de klachtenregeling. U kunt zich hierbij laten adviseren door de contactpersoon van de school;
Stap 5   : U dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting (dit kan telefonisch of schriftelijk);
Stap 6   : U dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie. 

Contactpersoon

Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft als opdracht om u te informeren over de beschikbare en meest geschikte route om de klacht af te kunnen handelen. De naam van onze contactpersoon is mevr. van IJmeren. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school.

Formele procedure

Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur kan telefonisch of schriftelijk.
Voor het telefonisch indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de stichting:
Dhr. K. Schouten. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer: 010 – 4125101.

Wanneer u vindt dat hij de klacht niet goed heeft opgelost of (direct) een schriftelijke klacht in wilt dienen, dan kan dit bij het college van bestuur of bij de landelijke klachtencommissie onderwijs:

Schoolbestuur
VERTROUWELIJK
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
t.a.v. de heer R. van den Berg
Voorzitter College van Bestuur
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam

 

Landelijke Klachten Commissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030-2809590
Fax: 030-2809591
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Wanneer besloten wordt de klacht via de landelijke klachtencommissie (LKC) af te handelen dan onderzoekt de Landelijke Klachtencommissie de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Back To Top