Skip to content

Specialist meer- en hoogbegaafden

Elke vrijdag komen de begaafde, meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen per leerjaar bij elkaar in het zogenaamde “LeerLab” op de tweede verdieping. Daar krijgen ze les en coaching onder begeleiding van onze meer- en hoogbegaafdenspecialist, mevr. Van der Kaaden.

De leerlingen die in aanmerking komen voor deze lessen, zijn leerlingen waarvan hoogbegaafde kenmerken zijn gesignaleerd of vastgesteld en die een IQ van 130 of meer hebben. Maar ook begaafde leerlingen, die over het algemeen genomen een I scoren per vakgebied op de Cito-toetsen.

Tijdens de lessen trainen we in eerste instantie een aantal vaardigheden, die deze leerlingen nog onvoldoende beheersen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, leren “leren”, motivatie, doorzetten, inspannen, kunnen uitleggen, creatief denken, analytisch denken, kritisch denken, communiceren, hun “vaste” mindset omzetten naar een “groei” mindset et cetera.

Deze leerlingen zijn samen met hun leerkracht medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Verder krijgen ze lessen aangeboden, waarbij de verbreding wordt opgezocht.

Voorbeelden zijn thema’s als vliegtuigen, uitvindingen, leven in de oceaan, Leonardo da Vinci, hersenen, klimaten, menselijk lichaam, planeten, muziekgeschiedenis, onderzoeksvragen uitwerken enzovoort.

In de rest van de schoolweek krijgen ze een smartgame of verbredende leerstof mee als weektaak voor in de klas. Hier zijn van te voren eisen aan gesteld en afspraken met deze leerlingen over gemaakt. Na elke periode presenteren ze wat ze hebben geleerd op verschillende manieren aan hun eigen groep.

Wanneer u vragen heeft over hoogbegaafdheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw van der Kaaden.

Specialist rekenen

Wat doet een rekenspecialist?

Op het moment dat het niet goed gaat met het rekenwerk van uw kind, gaat de juf of meester eerst kijken of er in de methode oplossingen geboden worden. Vaak is dit het geval.
Bij ernstigere gevallen kan de rekenspecialist hulp bieden. De rekenspecialist kan advies geven over te volgen stappen. Blijkt dit ook niet te helpen, kan er buiten de groep een onderzoek afgenomen worden door de rekenspecialist. Tijdens dit onderzoek wordt duidelijk waar het probleem van uw kind begint.
De rekenspecialist maakt dan een handelingsplan maken waarin stap voor stap wordt afgesproken welke oefeningen gedaan worden en in hoeveel tijd het probleem opgelost zou  moeten zijn. Ouders krijgen in dit geval ook vaak de vraag om met huiswerk te helpen.
Blijft het probleem bestaan en is er nauwelijks verbetering te zien, dan is het mogelijk om een screening te doen om te zien of de leerling dyscalculie heeft. Dyscalculie is vergelijkbaar met dyslexie, alleen op het gebied van rekenen. Dyscalculie mag alleen worden geconstateerd door een deskundige. Komt er uit de screening dat er een ( grote) kans is dat uw kind dyscalculie heeft, moet het daadwerkelijke onderzoek buiten school plaatsvinden.

Specialist lezen

Een leesspecialist houdt in de gaten, samen met IB en de groepsleerkrachten, of het technisch lezen van de kinderen nog groeit op de manier zoals we dat verwachten. Zodra we hierin een verminderde groei constateren, onderzoeken we wat het probleem zou kunnen zijn. Als we hebben onderzocht wat het probleem is, gaan we hierop een gerichte actie zetten, zodat de kinderen weer alle kans krijgen om de opgelopen achterstand in te lopen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren; in de klas, maar ook af en toe buiten de klas. Blijken we het probleem niet voldoende op te kunnen lossen wordt er verder gezocht, wat zou kunnen neerkomen op een behandeling van PPO. Ook houdt de leesspecialist in de gaten of de leesvoorwaarden om naar een volgend niveau te gaan voldoende worden beheerst. Als dit niet het geval is, wordt ook hier een plan voor gemaakt.

Specialist gedrag

Under construction

Back To Top