Skip to content

IKC Albert Plesman: “Als basis voor het uitvliegen”

 • IKC Albert Plesman is een christelijke ontmoetingsschool (zie ook identiteit). Daarbij wordt er naar gestreefd de kinderen vanuit een veilige, gestructureerde omgeving voor te bereiden op een maatschappij, die zelf niet altijd even veilig en gestructureerd is.
 • Iedereen (kind, ouder/verzorger en teamlid) is een onderdeel van de maatschappij en draagt daar verantwoording voor:
 • respect voor elkaar
 • respect voor elkaars eigendommen
 • respect voor elkaars overtuiging
 • Elk kind wordt voorbereid op een volwaardige plaats in de maatschappij met optimale, binnen de mogelijkheden van het kind, sociaal economische kansen. Daarbij heeft het kind geleerd – zorgvuldig en met respect voor de mening van anderen – een genuanceerd eigen standpunt in te nemen. Het kind is geleerd zich weerbaar op te stellen in de maatschappij.
 • De gedachtegang van Albert Plesman, de oprichter van de KLM, spreekt ons aan. Niet zozeer het opdoen van feitenkennis – hoe noodzakelijk ook als basis – stond in zijn opvatting centraal, maar vooral het leren omgaan met die kennis. Het verkrijgen van inzicht door het verwerken en het kunnen terughalen van het geleerde en door het leggen van verbanden achtte hij daarbij van het grootste belang.
 • De school biedt een veilige en ordelijke werk- en speelomgeving, waarbij ook ruimte is voor creativiteit.
 • Ouders worden klantgericht benaderd binnen de door de school gemaakte afspraken.

De visie van de school

Wij bieden primair onderwijs dat, gebaseerd op onze identiteit, missie en visie, door ons wordt vertaald naar ambities, doelen en opbrengsten. Wij toetsen, evalueren en verbeteren, daar waar nodig, de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend. De resultaten van ons onderwijs bespreken wij open met elkaar, met ouders, ketenpartners en overige belanghebbenden.

Samen leren leven betekent in ons onderwijs dat wij ook aandacht besteden aan thema’s zoals burgerschap en (sociale) veiligheid. Met dit complete onderwijsconcept beogen wij een bijdrage te leveren aan de vorming van een veilige leer-, woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst. Wij houden rekening met de leefwereld van onze kinderen (en hun ouders), hun ambities en de hedendaagse manier van leren en passen ons onderwijsconcept hierop aan.

Ieder kind beschikt over specifieke talenten, daarom houdt de school rekening met de individuele (cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele) mogelijkheden van ieder kind. In 2017-2018 heeft het team onze visie herijkt.

De komende jaren willen wij de onderstaande visieregels realiseren:

– De visie van de school

 1. Wij leren onze leerlingen dat ieder kind er toe doet, vanuit een respectvolle en positieve leeromgeving.
 2. Wij leren onze kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te zijn.
 3. Wij werken met moderne leermiddelen.
 4. Wij benutten elkaars kwaliteiten d.m.v. samenwerkend leren.
 5. De school is een veilige plaats waar rust, structuur en voorspelbaarheid kenmerkend zijn.
 6. Wij bieden opbrengstgericht passend onderwijs

Het is niet mogelijk individueel onderwijs te geven. Het leerstofjaarklassensysteem is de basis waar vanuit gedacht wordt. We werken met de leerlingen vanuit jaargroepen. Wel wordt er uitgegaan van een basisstof, aangevuld met aandacht voor kinderen die daar niet zonder extra hulp aan kunnen voldoen en kinderen die verrijkingsstof aankunnen. Binnen een kennisgebied kunnen naast de basisinstructiegroep, twee andere groepen instructie op niveau krijgen. Deze twee groepen kunnen ook aangepast verwerkingsmateriaal krijgen. Kinderen die niet binnen deze drie groepen vallen, krijgen in overleg met de IB-er een aangepast programma of materiaal. Er is extra aandacht en een passend aanbod in lessen en materialen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

We streven de kerndoelen na, zodat onze leerlingen bij het verlaten van de basisschool over een breed kennisniveau beschikken en optimaal aansluiting vinden bij het voortgezet onderwijs.

Back To Top