Plesmanschool-banner3.jpg

Van A tot Z

INHOUDSOPGAVE

Aandacht voor het jonge kind
Aansprakelijkheid
Activiteiten‑commissie/ouderhulp
Adressen
Anamneseformulier
Anti-agressie protocol
Anti-pestprotocol
Belangrijke data
Belonen
Betrokkenen in het traject van zorgbreedte
Bewegingsonderwijs
Bibliotheek
Brandalarm
Brochure 4 jaar en nu naar school
Buitenschoolse opvang
Centrum voor Jeugd en Gezin
Charitatieve doelen
Computers/smartboards
Directie
Doubleren
Dyslexie
Eerste schooldag
Excursies
Fotograaf
Gevonden voorwerpen
Groepsbesprekingen
Groepsindeling
Halen en brengen
Hoofdluis
Huiswerk
Huiswerkklas
Identiteit
Inschrijven nieuwe leerlingen
Inspectie van het Onderwijs
Jeugdtandverzorging
Kamp
Kinder Service Hotels
Kinderopvang
Klachtenregeling
Klassenouder
Klimaat van de school
Kostbaarheden
Leerlingdossier
Leerlingenraad
Leerlingvolgsysteem
Leesproblemen
Lekker Fit!
Looproute
Medezeggenschapsraad
Medicijngebruik
Meldcode
Missie
Ochtendpauze
Ondersteuning
Ongelukken
Ontwikkeling

Ophalen kleuters
Opvang van nieuwe leerlingen in de school
Organisatie van de school
Ouderbetrokkenheid
Ouderportal MijnSchoolInfo
Overgang naar het voortgezet onderwijs
Overleg van de teamleden over de vorderingen
Overleg over het welbevinden en de leervorderingen
Passend onderwijs
Pauzehap
Pestprotocol
Peuterspeelzaal
Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoefte
Rapportage
Religieuze feestdagen
Resultaten van het onderwijs
Richting
Scholen op de kaart
Schoolarts
Schoolbel
Schoolfondsgeld
Schoolgericht maatschappelijk werk
Schoolgrootte
Schoolmelk
Schoolreis
Schoolreis 4 jarige
Schooltijden
Schoolverzekering voor leerlingen
Schoolverzuim
Schorsing
Signalering door de ouders
Situering
Speelgoedochtend
Sportdag
Spreekuren
Stagiaires
Straffen
Tandarts

Techniek

Tussenschoolse opvang
Uitschrijven van leerlingen
Vakanties/vrije dagen
Verjaardagen
Verjaardagen juffen en meesters
Verlofregeling
Vertrouwelijke informatie
Vervanging
Verwijdering
Verzekering voor leerlingen
Verzuim
Visie
VO-verwijzing
Wat verwacht de school van de ouders?
Website
Wennen
Werkweek
Zelfstandig werken
Zindelijkheid
Zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Zwemmen
Zwemtijden

Richting

Kind en Onderwijs Rotterdam
De stichting “Kind en Onderwijs Rotterdam” bestaat officieel sinds 1 januari 2008 en is tot stand gekomen door een fusie van de voormalige stichting VPCS en stichting PCPO R’dam-Alexander. Op 25 scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs wordt christelijk onderwijs verzorgd.
Onze scholen staan in Rotterdam-Noord: de wijken Centrum, Delfshaven, Blijdorp, Crooswijk, Kralingen, Oude Westen, Prinsenland, Alexander, Ommoord, Zevenkamp, Nesselande en één school staat in Hoek van Holland.
Wij verzorgen onderwijs vanuit een christelijke traditie en dat is een fikse uitdaging in een multiculturele stad. Vanuit respect voor de eigenheid van de kinderen met andere religieuze en culturele tradities brengen wij hen in contact met de waarden waar wij in geloven: rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde. Dit zijn christelijke waarden, maar heel vaak blijkt dat dit ook universeel menselijke waarden zijn die de kinderen herkennen vanuit hun eigen religieuze achtergrond. Juist die ontmoeting is boeiend en verrijkend, niet alleen voor de kinderen maar ook voor ons als leerkrachten.
Binnen Kind en Onderwijs Rotterdam krijgen ruim 7000 leerlingen basisonderwijs, verzorgd door ongeveer 750 medewerkers.

> terug naar inhoud

Directie

De schoolleiding wordt gevormd door de locatieleider, dhr. Goudappel en de meerschoolse directeur,  dhr. L.E. Wierenga. De intern begeleiders  voegen zich regelmatig bij het directieoverleg.

Situering van de school
De Albert Plesmanschool is centraal gelegen in de wijk Ommoord in Rotterdam en richt zich met betrekking tot haar leerlingenbestand op de hele wijk. De school werd in 1973 opgericht.

Schoolgrootte
In het schooljaar 2016/2017 telt de Albert Plesmanschool ongeveer 3o0 leerlingen, verdeeld over twaalf groepen. In totaal heeft de school circa 25 medewerkers.

> terug naar inhoud

De missie van de school
–               De missie van de school

Albert Plesmanschool: “Als basis voor het uitvliegen”

 • De Albert Plesmanschool is een christelijke ontmoetingsschool (zie ook identiteit). Daarbij wordt er naar gestreefd de kinderen vanuit een veilige, gestructureerde omgeving voor te bereiden op een maatschappij, die zelf niet altijd even veilig en gestructureerd is.
 • Iedereen (kind, ouder/verzorger en teamlid) is een onderdeel van de maatschappij en draagt daar verantwoording voor:
 • respect voor elkaar
 • respect voor elkaars eigendommen
 • respect voor elkaars overtuiging
 • Elk kind wordt voorbereid op een volwaardige plaats in de maatschappij met optimale, binnen de mogelijkheden van het kind, sociaaleconomische kansen. Daarbij heeft het kind geleerd – zorgvuldig en met respect voor de mening van anderen – een genuanceerd eigen standpunt in te nemen. Het kind is geleerd zich weerbaar op te stellen in de maatschappij.
 • De gedachtegang van Albert Plesman, de oprichter van de KLM, spreekt ons aan. Niet zozeer het opdoen van feitenkennis – hoe noodzakelijk ook als basis – stond in zijn opvatting centraal, maar vooral het leren omgaan met die kennis. Het verkrijgen van inzicht door het verwerken en het kunnen terughalen van het geleerde en door het leggen van verbanden achtte hij daarbij van het grootste belang.
 • De school biedt een veilige en ordelijke werk- en speelomgeving, waarbij ook ruimte is voor creativiteit.

Ouders worden klantgericht benaderd binnen de door de school gemaakte afspraken.

> terug naar inhoud

De visie van de school

Ieder kind beschikt over specifieke talenten, daarom houdt de school rekening met de individuele (cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele) mogelijkheden van ieder kind. Dat betekent:

 1. het aanleren en ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
 2. leerstofaanbod voor ieder kind, aangepast naar de mogelijkheden en interesses
 3. differentiatie naar tempo en niveau
 4. samenwerkend leren; kinderen leren zowel van de leerkracht als van elkaar
 5. ontwikkelen van een positief zelfbeeld (sociaal-emotionele competenties) o.a. door het opdoen van succeservaringen en het ontvangen van positieve feedback.
 6. de school is een veilige plaats voor iedereen. Er is respect voor elkaar en aandacht voor normen en waarden.
 7. nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag wordt bevorderd
 8. inzet van en omgaan met ICT en media bij het leren

Het is niet mogelijk individueel onderwijs te geven. Het leerstofjaarklassensysteem is de basis waar vanuit gedacht wordt. We werken met de leerlingen vanuit jaargroepen. Wel wordt er uitgegaan van een basisstof, aangevuld met aandacht voor kinderen die daar niet zonder extra hulp aan kunnen voldoen en kinderen die verrijkingsstof aankunnen. Binnen een kennisgebied kunnen naast de basisinstructiegroep, twee andere groepen instructie op niveau krijgen. Deze twee groepen kunnen ook aangepast verwerkingsmateriaal krijgen. Kinderen die niet binnen deze drie groepen vallen, krijgen in overleg met de IB-er een aangepast programma of materiaal. Er is extra aandacht en een passend aanbod in lessen en materialen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

We streven de kerndoelen na, zodat zij bij het verlaten van de basisschool over een breed kennisniveau beschikken en optimaal aansluiting vinden bij het voortgezet onderwijs.

> terug naar inhoud

Identiteit

De Albert Plesmanschool is een Christelijke ontmoetingsschool.
Dit betekent dat er vanuit de Christelijke identiteit ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. Ruimte en waardering zijn dus kernwoorden. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een uitdaging gezien.
Het mag duidelijk zijn dat we open staan voor alle kinderen waarvan de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of ten minste respecteren.

Wat dragen we uit?
Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Het wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methodes, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid).

> terug naar inhoud

Pestprotocol

Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen leerlingen en volwassenen elkaar aanspreken op de regels en afspraken, wanneer zich ongewenste situaties voordoen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Leerkrachten, leerlingen, ouders en de Medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk ons pestprotocol.

De school moet proberen om pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden besproken en afgesproken. Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Een pestprotocol alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken.
Daarnaast is een stappenplan afgesproken om zo snel mogelijk in te spelen op ongewenst (pest)gedrag. Geen voorval is hetzelfde, dus is alleen een algemeen kader te schetsen met de afspraken. Men blijft afhankelijk van de snelheid van signaleren, inschatting van de ernst door betrokkenen en de gevolgen van de maatregelen.
Overigens bevat onderstaande lijst geen nieuwe zaken, maar staan de al geldende handelingen op een rij. Hierbij is wel de informatie van school naar voornamelijk ouders van belang.

–              Stappenplan:
Het anti-pestprotocol is uitgangspunt. Aan het begin van een schooljaar wordt gedurende de “week van de beste maatjes” aandacht besteed aan dit protocol.

 • Plagen is meestal niet erg, pesten wel.
 • Na melding/signalering wordt door de betrokken collega meteen een gesprek met de gepeste en pester aangegaan om vervolgens in te schatten wat de ernst van de situatie is en of het al langer speelt. De inschatting van de leerkracht is hierbij doorslaggevend.
 • Indien dergelijk pestgedrag zich herhaalt, worden de ouders van de gepeste en pester ingelicht, zodat de ouders weten dat er aan gewerkt wordt. De gesprekken worden doorgenomen met de pester/gepeste.
 • Afhankelijk van de inschatting van de collega, kan het pestgedrag besproken worden in de groep, zodat meer kinderen ook een corrigerende functie krijgen.
 • De Schoolgericht Maatschappelijk Werker kan ingezet worden na inschatting door de betrokken collega/intern begeleider.
 • Binnen de school is een gedragsspecialist en pestcoördinator aanwezig.
 • Vertegenwoordigers uit de groep kunnen het bespreekbaar maken in de leerlingenraad. Ook daar kan gevolgd worden of een bepaald voorval blijft voorkomen en kunnen kinderen met oplossingen komen.
 • Als de genomen maatregelen geen effect hebben zal de locatieleider een gesprek hebben met de betrokken leerling(en) en ouders. Afhankelijk van de situatie zal naar oplossingen/maatregelen worden gezocht die de gepeste voldoende beschermen.
 • Uiteraard wordt positief gedrag opgemerkt en beloond.

We willen onze leerlingen respect voor elkaar en voor de verschillende culturen in onze samenleving bijbrengen. Ze moeten leren verantwoord om te gaan met hun omgeving en streven naar behoud van natuur en milieu. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen in een goed pedagogisch klimaat, waarin ze zich prettig en veilig voelen en goede sociale vaardigheden kunnen leren.

Bovenstaande is een krachtige samenvatting van ons pestprotocol. Op onze website kunt u het volledige pestprotocol vinden.

> terug naar inhoud

Ontwikkeling
Naast het opbouwen van kennis – de cognitieve ontwikkeling – moeten kinderen ook hun creatieve vermogens kunnen ontwikkelen. De kinderen worden op de Albert Plesmanschool voorbereid op een maatschappij waarin techniek een steeds grotere plaats inneemt. Daarbij is het samen werken en samen leren erg belangrijk, maar er wordt ook veel nadruk gelegd op het zelfstandig werken en het dragen van verantwoordelijkheden.
We willen de kinderen leren om te gaan met veranderende rolpatronen. Hiertoe streven we kerndoelen na, zodat zij bij het verlaten van de basisschool over een breed kennisniveau beschikken en optimaal aansluiting vinden bij het voortgezet onderwijs.

> terug naar inhoud

Het klimaat van de school
De kinderen moeten zich op de Albert Plesmanschool veilig kunnen voelen. Door het creëren van een gestructureerde en rustige leeromgeving streven we naar de beste omstandigheden in dit opzicht. Door de kinderen zich volledig geaccepteerd te laten voelen, streven we naar optimale resultaten op alle onderdelen die we aanbieden. Om het gevoel van veiligheid te meten, wordt aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 jaarlijks een anonieme vragenlijst aangeboden. De resultaten hiervan worden besproken binnen de Medezeggenschapsraad en geven het team mogelijkheden tot aanpassingen in het gevoerde beleid.

> terug naar inhoud

Belonen en straffen
Op de Albert Plesmanschool proberen de leerkrachten en andere begeleiders zoveel mogelijk gewenst gedrag van de kinderen te benadrukken en te benoemen. Juist door het prijzen van kinderen, te benoemen wat er wél goed gaat en het belonen van gewenst gedrag, denken wij dat we ongewenst gedrag kunnen verminderen.

Ook bij het Taakspel, dat in de groepen 4, 5 en 6 wordt gespeeld, worden leerlingen uitgedaagd om positief gedrag te laten zien. Het gewenste gedrag krijgt direct en veel aandacht, terwijl het ongewenste gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd. Het klimaat in de klas wordt daardoor prettiger.

Toch ontkomen we er helaas niet aan om af en toe ongewenst gedrag te bestraffen. Hierbij willen we wel benadrukken dat de bestraffing wel in verhouding moet staan met het ongewenste gedrag. Ook vinden wij dat de straf vrijwel meteen moet volgen op het ongewenste gedrag. Voor onze kinderen moet het duidelijk zijn waarvoor en waaróm er wordt gestraft. Het kan voorkomen dat een kind even een poosje een “time-out” nodig heeft. Betreft het een kort afzonderingsmoment, dan wordt het kind in het zicht van de leerkracht even op de gang geplaatst. Is een wat langere “time-out” noodzakelijk, dan wordt de leerling bij een andere groep geplaatst. In beide gevallen zal er met het betreffende kind worden gesproken waarom de leerkracht besloot tot het geven van een “time-out”.

Klassikale straffen vinden wij geen goede manier van corrigeren. De kinderen die goed en gemotiveerd meedoen met de les worden gestraft, terwijl zij geen aanleiding hebben gegeven voor de klassikale straf. Ook wordt bij klassikaal straffen de aandacht juist op het ongewenste gedrag gevestigd en we willen juist gewenst gedrag benadrukken.

> terug naar inhoud

Schorsing en verwijdering
Als gevolg van de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 gelden nieuwe regels met betrekking tot schorsing en verwijdering van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

 1. Schorsing: informeren
  De school kan een leerling voor maximaal één week (5 schooldagen) schorsen en moet dit besluit schriftelijk gemotiveerd aan de ouders mededelen. Als de schorsing langer dan een dag duurt, moet de school ook de Inspectie van het onderwijs schriftelijk informeren. De Wet op het primair onderwijs (artikel 40c WPO) is op dit punt gelijkgetrokken met al bestaande regels voor het voortgezet onderwijs (artikel 13 Inrichtingsbesluit WVO).
 1. Verwijdering: alleen naar een andere school
  Een leerling mag uitsluitend definitief worden verwijderd nadat de school een andere school heeft gevonden die de leerling wil aannemen. Voorheen gold voor basisscholen de inspanningsverplichting om

8 weken naar een andere school te zoeken, waarna de school het kind kon verwijderen. Ook in dit opzicht is de Wet op het primair onderwijs (artikel 40c) gelijk getrokken met de regels voor het voortgezet onderwijs.

 1. Geschillencommissie: niet bindend
  Er is een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs ingesteld, waarbij iedere school wettelijk verplicht is aangesloten. Deze geschillencommissie behandelt de conflicten tussen ouders en scholen over onder meer toelating en verwijdering van leerlingen, ongeacht of ze een ondersteuningsbehoefte hebben. De uitspraak van de geschillencommissie wordt openbaar gemaakt, maar is niet bindend. Als de school van het advies afwijkt, moet ze gemotiveerd aangeven waarom. De ouders hebben de mogelijkheid naar de rechter te stappen.Verder wordt met name de aandacht gevraagd voor het volgende :
  Het besluit een leerling te verwijderen moet schriftelijk, met opgave van redenen en bezwaarmogelijkheid, aan de ouders/verzorgers bekend worden gemaakt.
  Zij kunnen binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. De school moet de ouders/verzorgers in dat geval nogmaals horen.
  De ouders/verzorgers  kunnen hun bezwaar toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan de leerling worden geschorst.
  Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslist de school opnieuw over de verwijdering. Wanneer besloten wordt het bezwaar af te wijzen, moet de school de Onderwijsinspectie informeren over het definitieve besluit tot verwijdering.
  Vanaf dit moment is de leerling verwijderd van de school en staat niet langer ingeschreven.
  In alle gevallen heeft de school de plicht om overleg te voeren over een andere school.
  Wet passend onderwijs
  Nu de Wet passend onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 is ingevoerd mag een school dus nog steeds een leerling verwijderen.  Ook als het een leerling betreft met extra ondersteuningsbehoefte geldt de zorgplicht en is de school verantwoordelijk voor een andere plek. De school zoekt, in samenspraak met de ouders, een alternatieve, passende school.

> terug naar inhoud

Anti-agressie protocol

Onze school hanteert het “Anti-Agressie Protocol”. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het hanteren van omgangsvormen tussen ouders en de medewerkers van de school.
Dit protocol wordt onderschreven door alle Rotterdamse basisscholen.
Anti-Agressie Protocol:
Gedragscode voor ouders en medewerkers in scholen voor Primair Onderwijs.
Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode en houden zich daaraan:

 • Ouders en medewerkers tonen respect voor de kinderen, de andere ouders en medewerkers van de school.
 • Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik
 • Ouders en medewerkers treden niet agressief op
 • Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing.

> terug naar inhoud

De organisatie van de school
De school kent op dit moment veertien groepen, die zijn verdeeld over twee afdelingen. De groepen 1 tot en met 4 vormen afdeling 1 en de groepen 5 tot en met 8 vormen afdeling 2.
De locatieleider heeft geen eigen groep en is dan ook volledig beschikbaar voor de schoolleiding. Er zijn twee intern begeleiders, die bij elkaar gedurende iets meer dan een weektaak vrijgesteld zijn van lesgevende taken. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school en volgen de ontwikkelingen van de leerlingen. (zie hoofdstuk 4.3)

> terug naar inhoud

Wet op het Passend Primair Onderwijs
Passend onderwijs  – in algemene zin
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.

 • Passend onderwijs – op scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam

Wanneer een kind wordt aangemeld op een school zal deze school een passende onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in verband hiermee aan een bepaalde vorm van basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een school-ondersteuningsprofiel. Het school-ondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s)  in te zien op de (school)website en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen. Ouders zal gevraagd worden om het aanmeldingsformulier in te vullen en af te geven bij de locatieleider. ; belangrij

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelatenk rekeni tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg ng gehouden.
Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s).
Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld.

Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben, zal er weinig veranderen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op school of in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt.

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid.  Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan  ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap.
Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.

Het uitspreken  van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer !!!

> terug naar inhoud

Inschrijven nieuwe leerlingen
Als ouders belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken met dhr. Goudappel voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden alle belangrijke zaken over de school verteld en vragen beantwoord. Uiteraard is er ook een rondleiding.
Indien gewenst wordt vooraf de schoolgids toegestuurd.

Ouders kunnen middels een aanmeldingsformulier hun kind aanmelden op school (zie hierboven bij Passend Onderwijs). Als de ouders willen dat hun kind onderwijs gaat volgen op de Albert Plesmanschool en de school verklaart eventuele zorg te kunnen bieden, wordt er overgegaan tot inschrijving.
Het inschrijven van nieuwe leerlingen wordt op school gedaan: meteen na het kennismakingsgesprek of later tijdens een nieuwe afspraak. Het inschrijven zelf duurt 20 – 30 minuten.
Voor het inschrijven is het noodzakelijk een, door de overheid afgegeven, document mee te nemen waarop het Burgerservicenummer (sofinummer) van uw kind(eren) staat. Met het door de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam ontwikkelde aanmeldingsformulier worden indicatoren, die mogelijk duiden op extra zorg voor de leerling, in kaart gebracht.
Tevens vragen wij naar het opleidingsniveau en eventueel opleidingsgegevens van de ouder(s)/verzorger(s), conform de wettelijke bepalingen.

> terug naar inhoud

Groepsindeling

De groepen 3 t/m 8 zijn op leeftijd ingedeeld. Voor de kleutergroepen geldt dat we sinds het schooljaar 2011-2012 werken met combinatiegroepen 1/2. Na zorgvuldige evaluatie binnen het team en de Medezeggenschapsraad, is besloten om dit concept bij de kleuters te continueren.
In schooljaar 2016-2017 is er naast een homogeen samengestelde groep 4 en 5 ook een combinatiegroep 4/5.

Enkele organisatorische regels
De schoolbel gaat ‘s morgens om 8.25 uur en ‘s middags om 13.10 uur.
De kinderen hebben na de bel vijf minuten de tijd om binnen te komen en in de klas te gaan zitten. De ouders wordt vriendelijk verzocht om na de tweede bel direct het gebouw te verlaten, zodat de lessen in alle rust kunnen beginnen.

Tot 13.00 uur wordt het plein alleen gebruikt door de kinderen die overblijven. Dat vergroot voor hen de speelmogelijkheden en voor de overblijfleidsters het overzicht. Vanaf 13.00 uur zijn alle kinderen uiteraard weer welkom op het schoolplein.

De kinderen van de groepen 1 en 2 (groep 3 tot de kerstvakantie) mogen worden weggebracht tot het lokaal. De kinderen van de overige groepen gaan zelfstandig naar hun lokaal.

De leerkrachten lopen van 08.15-08.25 uur pleinwacht en tussen de middag van 13.00-13.10 uur.

> terug naar inhoud

De ochtendpauze
groepen 3, 4 en 5 van 10.15 uur tot 10.30 uur
groepen 6, 7 en 8 van 10.30 uur tot 10.45 uur.

Looproute in de school:
Zijingang voor de groepen 1 en 2.
Hoofdingang voor de groepen 3, 4 en 4/5.
Achteringang voor de groepen 5, 6, 7 en 8.

> terug naar inhoud

Het ophalen van de kleuters
Na schooltijd worden de kleuters in de klas opgehaald. De leerkracht ziet er op toe dat de kinderen naar de ouders gaan. Aan de ouders van kinderen die zelfstandig naar huis mogen, wordt een persoonlijke verklaring gevraagd. Wanneer een kind door iemand anders wordt opgehaald, moet dit worden doorgegeven aan de groepsleerkracht. Kleuters die naar de tussenschoolse of naschoolse opvang van Kinder Service Hotels (KSH) gaan, worden om 11.55 uur door de groepsleerkracht bij de KSH gebracht of door de leiding van de KSH opgehaald.

> terug naar inhoud

Halen en brengen van kinderen per auto
Het verdient aanbeveling kinderen alleen bij hoge uitzondering met de auto te brengen en te halen. Wanneer het echt niet anders kan, verzoeken wij u zodanig te parkeren dat het overige verkeer niet wordt gehinderd en de veiligheid van de kinderen bij het oversteken niet in gevaar wordt gebracht. Dus niet parkeren op of dicht bij het zebrapad, dubbel of op de stoep of zodanig dat het uitzicht belemmerd wordt.

Bij ernstige en herhaalde overtreding van de parkeerverboden wordt de politie gewaarschuwd. Regelmatig wordt vanuit de school aan de politie gevraagd te surveilleren.

> terug naar inhoud

Schoolmelk
Er is keuze uit twee verantwoorde melkproducten, te weten: halfvolle melk en Optimel-drink- framboos Deze producten worden op school bewaard in een grote koelkast. De levering wordt verzorgd door Campina, die de gebruikers ook een acceptgiro stuurt of de automatische incasso verzorgt. Schoolmelk kost per schooljaar €75,- voor halfvolle melk en €76,- voor drink-framboos, welk bedrag desgewenst in drie termijnen betaald kan worden.
De administratie gaat geheel buiten de school om. Informatie is te vinden op www.campinaopschool.nl, ook is er een brochure verkrijgbaar bij onze administratie. Het abonnement op schoolmelk blijft de hele schooltijd doorlopen, tenzij tussentijds wordt opgezegd.

> terug naar inhoud

Pauzehap
Tijdens de ochtendpauze krijgen alle kinderen de gelegenheid iets te drinken (schoolmelk of zelf meegebracht) en een ‘pauzehap’ te eten. Het gaat hierbij om een gezond tussendoortje zoals één boterham, een liga of geschild fruit dat in korte tijd kan worden opgegeten. Wij gaan er dus van uit, dat u uw kind iets gezonds meegeeft. Op woensdag kennen we de “fruitdag”, de kinderen mogen dan alleen fruit of een stuk groente meenemen als pauzehap.
Met vragen over dit onderwerp kunt u vanzelfsprekend terecht bij de groepsleerkracht.

> terug naar inhoud

Verjaardagen
Jarige kinderen mogen trakteren in de eigen groep. De jarige mag met een vriendje of vriendinnetje een aantal klassen rondgaan. De kinderen trakteren alleen de leerkrachten uit hun eigen gang (en eventueel de directie en het onderwijsondersteunend personeel).
Het wordt erg op prijs gesteld, als u voor een verantwoorde traktatie kiest. In de kleuterhal hangt het LekkerFit!rek met daarin suggesties voor een gezonde traktatie.

> terug naar inhoud

Verjaardagen juffen en meesters
Een keer per jaar is er een dag waarop de leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag vieren. Deze verjaardag wordt gevierd aan de hand van een thema dat per jaar kan verschillen. De kinderen mogen op deze dag verkleed komen. Er wordt geen lesgegeven, maar er worden andere activiteiten gedaan. U hoeft niet voor een pauzehap en drinken te zorgen, want de kinderen krijgen dit op school.
Een cadeautje voor de juf of meester is natuurlijk leuk, maar geen verplichting.

> terug naar inhoud

Dobbelsteen
In de ‘dobbelsteen’ worden verloren en vergeten kledingstukken verzameld. De dobbelsteen wordt regelmatig geleegd en de school zorgt er dan voor dat de niet teruggehaalde spullen bij een goed doel terechtkomen. Dus wanneer u iets mist: kom even langs om te kijken of het misschien in de ‘dobbelsteen’ terecht is gekomen. Gevonden sieraden, horloges, sleutels en dergelijke worden bij de administratie afgegeven.

> terug naar inhoud

Schoolfotograaf
Eenmaal per schooljaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Hij maakt altijd een portret‑ en een klassenfoto en in voorkomende gevallen een foto met meerdere gezinsleden op school. U bent uiteraard vrij in de keus om de foto’s al dan niet te kopen.

> terug naar inhoud

Brandalarm
Twee keer per jaar oefenen we samen met de kinderen “hoe te handelen in geval van brand”. Soms worden brandweer en politie van tevoren op de hoogte gebracht. Op diverse punten op de gangen, in aparte kamers en in iedere klas hangt een instructie “hoe te handelen in geval van brand”.

> terug naar inhoud

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen.

Rond 4 jaar: ogentest
Alle kinderen krijgen rond 4 jaar een ogentest aangeboden. Deze test wordt door de doktersassistent op school of op het CJG afgenomen. Zo worden eventuele oogafwijkingen op tijd gevonden en kunnen u en uw kind zo nodig worden doorverwezen naar een oogarts. Een paar weken voor de ogentest ontvangt u een brief waarin wordt uitgelegd hoe de ogentest bij uw kind wordt afgenomen. Ook ontvangt u een voorbeeld van de ogentest zodat u alvast met uw kind kan oefenen.
Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en wordt de motoriek onderzocht. Daarnaast nemen ze een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming wordt uw kind besproken en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat er een nauwe samenwerking met de school is en hij/zij uw kind dagelijks ziet.
Groep 6: meten en wegen
Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten van de metingen staan. Wanneer het nodig is het CJG contact met u op voor een doorverwijzing.
9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.
Groep 7: groepsvoorlichting
In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de school gekozen. Voorbeelden zijn gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven.

Zorg- en Adviesteam
De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte.

Inloopspreekuur
De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en leerkrachten. Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Kijk op de posters op school of vraag aan de leerkracht wanneer de inloopspreekuren zijn.

Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het CJG. De verpleegkundige zal daarna z.s.m. contact met u opnemen.
Telefoonnummer: 010-4444602
E-mail: cjgprinsalexander@cjgrijnmond.nl

> terug naar inhoud

Hoofdluis
Na elke vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis door een vaste groep ouders. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal gevallen van hoofdluis sterk is afgenomen. De school stelt voor elke leerling een luizencape ter beschikking. De luizencape blijft eigendom van de school als de leerling de school verlaat.

> terug naar inhoud

Jeugdtandverzorging
De Stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de (vrijwillig) deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging, waarbij het voorkómen van tandbederf voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en persoonlijk advies wordt geprobeerd een gezonde mond met een gaaf gebit te behouden. De Stichting heeft daartoe medewerkers in dienst zoals tandartsen, kindertandverzorgenden, mondhygiënisten, preventieassistenten en assistenten.
Meer informatie kunt u vinden op http://www.jeugdtandverzorging.net/jeugdtandverzorging-locatie-rotterdam.html.
De zorg wordt verleend in een gloednieuwe praktijk aan Rusthoflaan 26, tel 010-2140733

> terug naar inhoud

Ongelukken
Mocht uw kind op school een ongeluk(je) overkomen, dan wordt er als volgt gehandeld:
Niet ernstig letsel wordt door een van de leerkrachten of door iemand van het ondersteunend personeel behandeld. Een aantal leerkrachten en het ondersteunend personeel is in het bezit van een EHBO-diploma.
Bij ernstig letsel verleent de school de eerste hulp en worden direct de ouders gebeld met het verzoek te komen en zelf verder alles af te handelen. Wanneer u geen passend vervoer heeft, proberen we dat voor u te regelen. Als u niet thuis bent, gaan we met uw kind naar de huisarts, die in onze leerlingenadministratie is opgenomen of naar het ziekenhuis.
Bij zeer ernstig letsel bellen we onmiddellijk 112 en de ouders.

> terug naar inhoud

Aansprakelijkheid
We hopen en verwachten dat ouders, kinderen en leerkrachten nooit met verlies of diefstal van eigendommen te maken zullen krijgen. Toch is het nuttig om te weten dat in voorkomende gevallen, uitgezonderd gevallen van grove nalatigheid, noch de school, noch het personeel, noch de gemeente aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies/diefstal/schade van/aan spullen van kinderen, ouders, of personeelsleden. Dit geldt zowel binnen het schoolgebouw als daarbuiten, evenals op door de school georganiseerde reizen/kampen/excursies e.d.

Dit geldt ook tijdens de zwemlessen en tijdens het vervoer van en naar het zwembad en de sporthal/gymzaal. Ook is er geen aansprakelijkheid voor schade aan fietsen die gebruikt worden in schoolverband.
Het personeel zal natuurlijk zijn uiterste best doen om schade/diefstal e.d. te voorkomen.

Autocascoverzekering
Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een autocascoverzekering afgesloten. Deze dekt de dagwaarde van het beschadigde voertuig, met een jaarlijks aangepast maximum. Dit geldt voor schade aan de eigen auto van ouders, ontstaan tijdens ritten op verzoek van de schoolleiding, in verband met excursies, schoolreizen en kampen. De eigen auto’s dienen te zijn ingericht op personenvervoer. Het hebben van een inzittendenverzekering biedt voor u duidelijke voordelen, omdat ongeacht wie de schuld heeft, de eigen verzekering de ongevalschade (invaliditeit en overlijden) aan de inzittenden uitbetaalt. Hierbij moeten wel enkele duidelijke beperkingen vermeld worden:
Sinds 1 maart 2006 geldt het volgende:
Kinderen kleiner dan 1,35 m: Goedgekeurd kinderzitje verplicht
Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen: Autogordel en zonodig ook een goedgekeurd kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken
te weinig gordels (tijdelijke uitzondering)     
Als er meer passagiers zijn dan gordels, dan mogen kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen los op de achterbank zitten, zolang de aanwezige gordels maar door andere passagiers worden gebruikt.
te weinig plaats
Als op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In een dergelijk geval mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.
geen gordels achterin
Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden als daar geen gordels aanwezig zijn. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen in dat geval los op de achterbank zitten.
geen gordels voorin én achterin
Als voorin de auto ook geen gordels aanwezig zijn, mogen kinderen tot 3 jaar helemaal niet worden meegenomen. Kinderen van 3 jaar en ouder mogen in een auto zonder gordels niet voorin zitten als ze kleiner zijn dan 1,35 meter.
vervoer van ‘andere’ kinderen
Van ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een kinderzitje in de auto hebben. Voor andere kinderen die meerijden, kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel.

Wanneer men zich aan bovenstaande bepalingen houdt en er gebeurt een ongeluk, dan is lichamelijke schade aan ouders en leerlingen van onze school gedekt via de Schoolongevallenverzekering. De schade aan het voertuig is gedekt via de eerder genoemde Autocascoverzekering.

> terug naar inhoud

Kostbaarheden
Wij verzoeken u geen horloges, sieraden of andere kostbaarheden te laten dragen als er gymnastiek of zwemmen op het rooster staat. Indien er iets zoek raakt, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Het gebruik van mobiele telefoons, i-pods, mp-3-spelers en andere multimedia apparaten is niet toegestaan binnen de school.

> terug naar inhoud

Medicijngebruik
Gedurende 5 tot 6 uur verblijven kinderen op school. In deze periode kan het voorkomen dat zij voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat kinderen pijn krijgen die op schijnbaar eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kan worden opgelost. Omdat medicijnen soms onverwachte gevolgen met zich kunnen meebrengen, willen wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Aan enkele afspraken die tussen ouders en school gemaakt moeten worden, valt dan niet te ontkomen. Kortweg komt het hierop neer: de school verstrekt aan kinderen geen medicijnen en verricht geen medische handelingen; levensbedreigende situaties vormen hierop een uitzondering.
Voor volledige informatie over het verstrekken van medicatie en/of het verrichten van medische handelingen onder schooltijd verwijzen wij u naar het ‘protocol medische handelingen’ op onze website.

> terug naar inhoud

Computers/smartboards/ ICT

Onze kinderen zijn in een digitale wereld geboren en ervaren, hoe jong ook, daarin een grote vanzelfsprekendheid. Het dwingt ons zorg te dragen voor een steeds weer up-to-date ICT infrastructuur. Hieronder verstaan wij het werken met veilige, betrouwbare en gestandaardiseerde hardware (zoals pc, laptop, tablet en iPad). In 2016-2017 zal de infrastructuur (draadloos netwerk) dusdanig worden uitgebreid, dat het mogelijk wordt om met een hele groep tablets of laptops in te zetten. Het netwerk in de school, zowel bekabeld als ook draadloos, moet dekkend worden voor de hele school, stabiel en snel. Tevens zal er een onderbouwde keuze worden gemaakt welk medium het meest passend is bij onze visie op ict in het onderwijs. De audiovisuele middelen zijn een belangrijk middel bij de instructie en een hulpmiddel voor interactieve opdrachten. Ze zijn afgestemd op de doelgroep en geven helder, duidelijk en scherp beeld en geluid.

Hoe vanzelfsprekend de digitale wereld ook voor onze kinderen al is, hun digitale geletterdheid is, als onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden, een van onze onderwijsopdrachten. Daarom integreren wij computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid in ons onderwijs.

De digitale wereld stelt ook eisen aan de 21e eeuwse vaardigheden van onze medewerkers en de veilige digitale omgeving waarin wij met kinderen, ouders, ketenpartners en elkaar communiceren.

In de groepen 1 t/m 8 maken we gebruik van beamers en smartboards (interactieve borden). Inmiddels zijn de eerste smartboards vervangen door een touchscreen. In de toekomst zullen alle smartboards vervangen worden door touchscreens. Hiermee kan op interactieve wijze instructie worden gegeven, internet worden gebruikt en bijv. televisie/filmpjes/DVD worden gekeken. In ieder lokaal staan minstens 2 computers voor de leerlingen. Met behulp van de aangeschafte pakketten (reken‑, taal‑ en wereldoriënterende programma’s) komen de leerlingen op een andere manier in aanraking met de lesstof.

 

We maken gebruik van de volgende programma’s:
groep 1 en 2 Schatkist met de Muis – woordenschat Ambrasoft (oefenprogramma voorbereidend rekenen en taal)
groep 2 Bas gaat digitaal
groep 3 Veilig Leren Lezen (taal en lezen)
groep 3 t/m 8 Wereld in Getallen

Taal Actief 4 (spelling)

Dr. Digi (Engels)

Ambrasoft (oefenprogramma voor spelling en rekenen)

Woordenschat Flits (leesoefeningen)

Woordenhaai

Cijferhaai

Word en PowerPoint

 

Voor het gebruik van internet is een protocol opgesteld, dat uitgaat van verantwoordelijkheid van de leerlingen ten aanzien van het bezoeken van websites. Er wordt geen filter gebruikt. Alle beeldschermen staan naar de klas gericht, zodat de leerkracht kan zien waar de leerlingen mee bezig zijn.
Het protocol: Ja, ik wil graag internetten op school. Daarom beloof ik me aan de volgende regels te houden:

 • Ik mag alleen internetten als het is toegestaan door de meester of de juf;
 • Ik bekijk alleen sites die te maken hebben met de lesopdracht;
 • Ik mag iets printen als ik toestemming heb gekregen van de meester of juf;
 • Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden;
 • Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks, geweld, enz.;
 • Ik mag een e-mail versturen als de juf of meester het gelezen heeft;
 • Ik chat alleen als ik toestemming heb van de meester of de juf;

–     Ik download geen programma’s en ik vul geen bestelformulieren in.

Huiswerk
Er wordt veel belang gehecht aan het maken van huiswerk. In groep 4 en 5 worden de kinderen al regelmatig geconfronteerd met opdrachten. Vanaf groep 6 krijgt het huiswerk een meer vast karakter.
Huiswerk wordt opgegeven om:

 • vaardigheden die in de klas aan de orde zijn geweest te trainen, bijvoorbeeld werkwoorden of staartdelingen;
 • stof te herhalen: nadat een hoofdstuk of onderwerp in de klas aan de orde is geweest, wordt hierover een repetitie gegeven;
 • de belangstelling te wekken: de kinderen krijgen bijvoorbeeld de opdracht op zoek te gaan naar voorwerpen of plaatjes;
 • de werkhouding en de zelfstandigheid te bevorderen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

In groep 6 krijgen de kinderen één keer per week huiswerk, dat een week van tevoren wordt opgegeven en waarbij de nadruk ligt op het leeraspect.
In groep 7 krijgen de kinderen twee keer per week huiswerk. Het huiswerk wordt een week van tevoren opgegeven en bestaat uit een leer- en een maakopdracht. In de tweede helft van het schooljaar ligt de nadruk meer op het leerhuiswerk.
In groep 8 krijgen de kinderen enkele keren per week huiswerk. Dit huiswerk wordt minstens vijf dagen van tevoren opgegeven en bestaat uit maak- en leerhuiswerk. Een vast onderdeel van het huiswerk zijn de online-taken ‘Andere tekstsoort’ en ‘Woordenschat’ van Nieuwsbegrip. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij deze iedere week thuis maken.

We hopen dat u uw kind bij het huiswerk wilt ondersteunen. De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding van het huiswerk ligt bij de groepsleerkracht. Kinderen die het huiswerk onvoldoende leren krijgen hun repetitie(s) mee naar huis. Wij verwachten van de ouders dat zij deze ondertekenen en weer bij de leerkracht in- (laten) leveren. Kinderen die meerdere malen het maakhuiswerk niet in orde hebben of niet inleveren krijgen een ‘huiswerkmail’ om u op de hoogte te brengen.

Bij het niet in orde zijn van het huiswerk van leerlingen in groep 8, neemt de leerkracht dezelfde dag contact op met de ouders.

Vanaf groep 6 hebben de kinderen een agenda en een tas nodig.

> terug naar inhoud

Huiswerkklas
Door omstandigheden is er geen mogelijkheid meer om op school deel te nemen aan een huiswerkklas. Er wordt nog gezocht naar een betaalbare oplossing.

> terug naar inhoud

Bibliotheek op school

Het bibliotheekwerk verandert de komende jaren ingrijpend. Meerdere vestigingen zullen in de nabije toekomst worden gesloten. Om hierop te anticiperen is het project de Bibliotheek op School ontwikkeld.

Sinds 2014-2015 hebben wij de Bibliotheek op School. De Bibliotheek op School is een beproefde en succesvolle educatieve aanpak voor de samenwerkingspartners bibliotheek, basisschool en gemeente. De aanpak richt zich op het meetbaar verbeteren van kennis, vaardigheden en motivatie van basisschoolleerlingen op het gebied van de thema’s lezen en mediawijsheid. Het uiteindelijke doel is om kinderen taalvaardig en mediawijs te maken, opdat ze goed zijn voorbereid op het vervolg van hun schoolloopbaan en op hun functioneren in de samenleving. We maken gebruik van wisselcollecties, die op school worden bezorgd. In oktober 2016 openen we onze schoolbibliotheek. Met behulp van het uitleensysteem Schoolwise, dat te vergelijken is met het uitleensysteeem van de landelijke bibliotheken, kunnen de kinderen daardoor hun eigen boek op school lenen. Vooralsnog alleen voor gebruik op school. Een onderdeel van de Bibliotheek op school is een monitor die digitaal wordt ingevuld door leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle leerkrachten. De monitor meet het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het lees bevorderende gedrag van leerkrachten. De resultaten worden in het team besproken met de leesconsulent.

> terug naar inhoud

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (uit elke groep 1 afgevaardigde) en vergadert ongeveer een keer per maand. Op de agenda staan allerlei wensen van de leerlingen, maar ook bespreken we graag de omgang met elkaar en hoe dit te verbeteren. De afgevaardigden bespreken de agendapunten met hun klasgenoten en worden daardoor weer gevoed met nieuwe en/of andere informatie.
De vergadering wordt bijgewoond door een lid van het team.

> terug naar inhoud

Speelgoedochtend
Iedere laatste vrijdagochtend voor een vakantie is er voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 een speelgoedochtend. De kinderen mogen dan hun favoriete speelgoed meebrengen om er samen met hun klasgenoten mee te spelen. Vechtspeelgoed en ander speelgoed, dat agressie uitlokt, is niet gewenst.

> terug naar inhoud

Excursies
Met enige regelmaat zijn er uitstapjes naar de kinderboerderij ‘De Blijde Wei’, de gemeentebibliotheek in de Romeynshof, een museum (Boymans van Beuningen, Museum voor Land en Volkenkunde, Belastingmuseum e.d.) of het theater (Luxor of de Doelen). Bij deze uitstapjes wordt altijd een beroep gedaan op de medewerking van de ouders, hetzij om als begeleider mee te gaan, hetzij om de kinderen per auto te vervoeren. Soms gaat de reis per bus of metro, soms te voet.

> terug naar inhoud

Schoolreis/werkweek/kamp/sportdag
Jaarlijks organiseert de school een sportdag en een schoolreis.

Dit jaar staat de schoolreis gepland op 8 september. De groepen 1 t/m 6 gaan naar BillyBird Park Hemelrijk te Volkel.

De groepen 7 en 8 gaan niet op schoolreis, maar op werkweek of op afscheidskamp.

De groepen 7 zijn van 18  t/m 21 april op werkweek in Huizen. De groepen 8 gaan in juni op eindkamp. De locatie en exacte datum worden later bekend gemaakt.

De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben hun sportdag op 21 april (in combinatie met de Koningspelen).

> terug naar inhoud

Charitatieve doelen
De school spant zich in om geld bijeen te brengen voor een goed doel. Het is van belang dat de kinderen leren dat er ook ‘een andere wereld’ is dan de onze. De projecten die wij ondersteunen kunnen zowel in het binnen- als buitenland zijn. Soms zijn het lopende projecten, zoals van Edukans (hierbij staat onderwijs in kansarme gebieden centraal), maar er kunnen ook acties gehouden worden, omdat er actuele zaken spelen. De afgelopen jaren brachten onze leerlingen onder andere geld bijeen voor het rampgebied in Japan, het Sophia Kinderziekenhuis, “Operatie schoenendoos”, Villa Joep, maar ook voor de kinderboerderij “De Blijde Wei”.
Jaarlijks wordt in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) en de Leerlingenraad (LR) een bestemming gezocht die de kinderen aanspreekt.
Komend schooljaar zullen opnieuw twee acties gehouden worden. Ideeën voor een actie zijn van harte welkom en kunnen worden ingediend bij een van de leden van de medezeggenschapsraad of de leerlingenraad.

 

> terug naar inhoud

De activiteiten voor de kinderen
–              Zelfstandig werken
In de groepen 1 en 2 leren de kinderen zelf hun activiteiten te kiezen met behulp van een keuzebord. Ook leren de kinderen gedurende korte momenten te spelen en werken zonder de hulp van de leerkracht in te roepen. Er zijn ook bepaalde opdrachten die ze moeten doen, maar de kinderen bepalen zelf wanneer.
In groep 3 bepalen de kinderen na verloop van tijd zelf de volgorde van hun werkzaamheden binnen een vakgebied. In de groepen 4 en 5 wordt gewerkt met dagtaken en vanaf groep 6 met weektaken op verschillende niveaus. Zo leren de kinderen zelf hun werk in te plannen, bepalen zelf de volgorde, terwijl de leerkracht de aandacht kan richten op kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben.

–             Activiteiten in de onderbouw
In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan taal- en spelontwikkeling. Een aantal activiteiten komt daarbij dagelijks terug, zoals het voeren van een kringgesprek, voorlezen en taal. In het speellokaal wordt zorg besteed aan de motoriek van de kinderen.

> terug naar inhoud

Techniek
Techniek is overal om ons heen en is heel belangrijk voor onze samenleving. De techniek ontwikkelt zich snel en iedereen komt er mee in aanraking.
Kinderen moeten leren dat veel om ons heen gebaseerd is op technische ontwikkelingen en dat techniek niet ingewikkeld is, maar dat technische kennis en vaardigheden nuttig zijn. Ontwikkelen van deze kennis en vaardigheden passen bij uitstek bij onze missie ‘’ Als basis voor het uitvliegen’’.
Door de lessen willen we de kinderen enthousiast maken voor wetenschap en techniek, zodat bij keuzes in het vervolgonderwijs een technische opleiding zeker overwogen zal worden.
Techniek werkt als ontwikkelingsinstrument om andere talenten bij kinderen aan te spreken en draagt er toe bij dat kinderen zich op een brede manier ontwikkelen. Tijdens de technieklessen leren de kinderen op een andere manier. Techniek vraagt om probleemoplossend denken en dat kan weer als hefboom werken bij andere vakken.
Met het techniekonderwijs willen we ertoe bijdragen dat de leerlingen die gebaat zijn bij andere leerstijlen aangesproken worden door de handelende werkvormen die in het techniekonderwijs vanzelfsprekender gehanteerd worden. Dit draagt ongetwijfeld bij aan hun gevoel van competentie en autonomie en daardoor aan hun welbevinden.
Het techniekonderwijs levert een grote bijdrage aan het samen ontdekken/ ontwerpen/ maken/ gebruiken. Coöperatieve werkvormen krijgen als vanzelf een plek. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de sociale vaardigheden van onze leerlingen.
Voor de doorgaande lijn in de lessen gebruiken we de lessen uit ‘De Techniektorens’. Daarnaast hebben we nog losse lessen die aansluiten bij andere vakken, lessen van gastdocenten (ouders die vanuit hobby of beroep iets met techniek doen), excursies en projecten.

> terug naar inhoud

Bewegingsonderwijs
Schooljaar 2010-2011 is onze school een zogenaamde Lekker Fit!-school geworden. Samen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs bieden we leuke, creatieve en educatieve lessen om de leerlingen bewust te laten worden van een gezonde leefstijl, waarin gezonde voeding en beweging centraal staan.
Dit houdt o.a. in dat de groepen 3 t/m 8 drie maal per week 45 minuten vakkundig bewegingsonderwijs krijgen (inclusief zwemonderwijs voor de groepen 4 en 5). De gymleraar neemt een motorisch Leerling Volg Systeem af bij de kinderen.
De resultaten worden verwerkt in de Fitmeter. De gegevens hiervan worden gerapporteerd aan de ouders.
Bij het Lekker Fit! project behoren ook drie theorielessen voor de groepen 1 t/m 8. Door de GGD is een diëtiste aan de school verbonden.
In 2014-2015 zijn we gestart met Lekker Fit! Kleuters. De leerkrachten worden geschoold door een Lekker Fit!consulent en krijgen dit jaar ondersteuning bij het opstellen van een jaarplan.
Dhr. Van Wouwe (maandag t/m woensdag) en mw. Meijer (woensdag t/m vrijdag) zijn onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Rooster bewegingsonderwijs:
De groepen 1 en 2 krijgen minstens twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Zij doen dit in hun ondergoed. Bij goed weer spelen de kleuters buiten en bij slecht weer gaan ze vaker naar het speellokaal. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nemen sportkleding mee om in te gymmen: korte broek en t-shirt of turnpakje. Aanbevolen wordt gymschoenen te dragen.
Wilt u op de gymdagen uw kinderen géén sieraden laten dragen?

Gymrooster

3a

3b

maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagmiddag

maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagmiddag

4 dinsdagmiddag en donderdagochtend
4/5

5

dinsdagochtend en donderdagmiddag

dinsdagochtend en donderdagochtend

6 dinsdagochtend, woensdag en vrijdag
7a maandagmiddag, woensdag en vrijdag
7b maandagochtend, woensdag en vrijdag
8a

8b

maandagmiddag, woensdag en vrijdag

maandagmiddag, woensdag en vrijdag

> terug naar inhoud

 Zwemmen
De kinderen van de groepen 4 en 5 krijgen een les bewegingsonderwijs in zwembad ‘De Zevenkampse Ring’. De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een briefje van de gemeente Rotterdam, waarop zij kunnen verklaren dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat hun kind aan het schoolzwemmen deelneemt. De lessen worden gegeven door zweminstructeurs onder de pedagogische verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Het vervoer van en naar het zwembad vindt plaats per bus.

Zwemtijden

De groepen 4 en 5 zwemmen om de week volgens een rooster, dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. Het zwemrooster is ook op de website gepubliceerd.

 

groep vertrek bus zwemtijden
maandag 4 13.05 uur 13.30-14.30 uur
maandag 5 13.05 uur 13.30-14.30 uur

 

> terug naar inhoud

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Wennen
De school adviseert de ouders om een nieuwe leerling ongeveer vier keer een ochtend aan school te laten wennen. Het kind moet dan om 8.25 uur worden gebracht en aan het eind van de ochtend weer worden opgehaald. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij het kind blijven. In overleg met de leerkracht kan een geschikte ochtend gekozen worden. Wenochtenden worden van tevoren afgesproken. De leerkracht neemt hiervoor contact op met de ouders.
Soms bestaan er gegronde redenen om een kind op een bepaalde dag niet te laten wennen, bijvoorbeeld op een feestdag, in de drukke maand december of de dag van een schoolreisje. Bij de inschrijving maakt de directie de ouders hierop opmerkzaam. Bij ziekte van de groepsleerkracht kan het wennen gewoon doorgaan bij de vervanger.
Kinderen wier eerste schooldag direct na de zomervakantie valt, kunnen niet wennen voor de vakantie. De kans is te groot dat het kind na de vakantie in een andere groep komt bij een andere leerkracht.
Als de groep een uitstapje maakt, dan worden er voor die ochtend geen ‘wenkinderen’ gepland. Is er voor die ochtend toch afgesproken, dan zal de groepsleerkracht met de ouders een andere afspraak maken.

> terug naar inhoud

Eerste schooldag
Een kind mag naar school als het vier jaar wordt. Tijdens de inschrijving wordt een mogelijke eerste schooldag bepaald. Mocht tijdens het wennen blijken dat het verstandig is van de afgesproken datum af te wijken, dan kan er op initiatief van de groepsleerkracht met de ouders een andere eerste schooldag worden afgesproken. Als er veel nieuwe kinderen zijn, die na de zomervakantie voor het eerst op school komen, worden ze op verschillende tijdstippen uitgenodigd, zodat er meer persoonlijke aandacht aan ze besteed kan worden.

> terug naar inhoud

Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit dat uw kind, als het vier jaar is en bij ons op school gaat starten, zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Praktisch gezien hebben de groepsleerkrachten niet de mogelijkheden om naast hun werk ook de zindelijkheid te trainen. Het is voor uw kind zelf ook prettiger als het zindelijk is.
Natuurlijk letten wij erop dat uw kind, indien nodig, bijtijds naar het toilet gestuurd wordt.
Soms gebeurt er nog wel eens een “ongelukje“. Dit is echt niet erg en we zullen uw kind natuurlijk verschonen. De kleding van school verwachten we wel weer schoon terug op school.

> terug naar inhoud

Brochure: 4 jaar en nu naar school
Voor ouders waarvan hun eerste kind 4 jaar wordt, hebben we een kleine folder waarin allerlei wetenswaardigheden staan, die u kunnen helpen op bepaalde terreinen. Deze folder wordt bij de inschrijving uitgereikt. De folder is tevens op onze website te lezen.

> terug naar inhoud

Anamneseformulier
Op de eerste wenochtend krijgt u een vragenlijst (anamneselijst) van de groepsleerkracht mee. Deze lijst bevat een aantal vragen over de voorschoolse ontwikkeling van uw kind.
U wordt vriendelijk verzocht deze lijst thuis in te vullen.
De groepsleerkracht nodigt u binnen 3 weken uit voor een gesprek om de ingevulde lijst te bespreken.
Het kan van groot belang zijn om informatie met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind door te spreken. Daarnaast willen we u in dit kennismakingsgesprek onze eerste indruk geven over de start van uw kind op onze school.

> terug naar inhoud

Schoolreis
Met de ouders wordt overlegd of 4-jarigen mee kunnen op schoolreis.

> terug naar inhoud

Aandacht voor het jonge kind
Via observatie, met behulp van de PRAVOO-map, worden de ontwikkelingen van jonge kinderen gevolgd. De gegevens hiervan zijn van invloed op het aanbod van het onderwijs aan de groepen en individuele leerlingen.
Mochten deze observaties aanleiding geven tot zorg, dan wordt met behulp van andere observaties of toetsen de problematiek nader in kaart gebracht.
Hierover worden de ouders altijd geïnformeerd door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider. Ook of er met behulp van (individuele) handelingsplannen extra hulp geboden moet worden. Meer over het zorgtraject staat beschreven onder 4.3.

> terug naar inhoud

Rapportage
De kinderen krijgen driemaal per jaar – in november, maart en juni – een rapport mee naar huis.
Het rapport is voorzien van een toelichting voor de ouders.
De groepsleerkracht zal bij problemen tussentijds contact opnemen met de ouders voor een gesprek. Wanneer de ouders zelf knelpunten signaleren wordt het op prijs gesteld als zij contact opnemen met de leerkracht.
Naast de reguliere rapportages worden de ouders geïnformeerd over de resultaten van de CITO toetsen, waar de kinderen vanaf groep 1 aan deelnemen. Het doel van deze toetsen is per kind een objectief, methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem (LVS) bij te houden.

> terug naar inhoud

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het verzamelen van voldoende relevante gegevens over de leerling. Het gaat hierbij om de resultaten van methodegebonden toetsen, schriftelijke overhoringen, repetities, schriftelijk werk en beurten in de groep. Deze gegevens vormen de basis voor het rapport, dat in november, maart en juni wordt meegegeven. In het rapport wordt zowel aandacht besteed aan de cognitieve aspecten als aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

> terug naar inhoud

Overleg van de teamleden over de vorderingen
De directie is binnen de school eindverantwoordelijk voor de zorgstructuur. Eén keer per drie weken spreken de intern begeleiders met de directie over de vorderingen van de kinderen en de organisatie van de zorgstructuur. Ook de groepsleerkrachten hebben in groeps- en leerling-besprekingen regelmatig en volgens een vast rooster overleg met de intern begeleiders.

> terug naar inhoud

Overleg over het welbevinden en de leervorderingen
Aan de rapportage in november en maart is een spreekmiddag/avond gekoppeld. De ouders krijgen dan de gelegenheid om in een zogenaamd 10-minutengesprek met de groepsleerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen van hun kind. Wanneer een kind extra aandacht verdient, worden zij daarnaast zo frequent als nodig is uitgenodigd voor een extra gesprek.
Aan het eind van het schooljaar is een extra spreekmiddag voor ouders van zorgleerlingen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar neemt de nieuwe groepsleerkracht nogmaals contact met hen op om het vervolg van de hulp en/of aandacht aan te geven.

> terug naar inhoud

Zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Wanneer er bij een kind iets wordt ontdekt wat extra zorg behoeft, dan wordt een vaste procedure gevolgd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen. In de eerste plaats worden de ouders geïnformeerd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van het kind besproken in de leerlingbespreking en wordt de te volgen strategie bepaald. In samenwerking met de intern begeleider kiest de groepsleerkracht een passende aanpak. Na zes weken worden de resultaten van dit plan besproken en wordt het vervolgtraject uitgezet. Zo nodig kan, na overleg met de ouders, ook externe hulp worden ingeschakeld.

Extra zorg voor kinderen, kan ook bedoeld zijn voor de goed tot zeer goed presterende leerlingen. In 2011-2012 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de begeleiding van begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Hierin wordt het team ondersteund en begeleid door een externe deskundige. Vanaf cursusjaar 2013-2014 zijn deze kinderen met voor hen nieuw en prikkelend materiaal eens per week aan de slag gegaan. Er wordt dan groepsdoorbroken gewerkt, zodat de leerkracht specifieke hulp kan verlenen. In schooljaar 2016/2017 zal mw. van der Kaaden zich specialiseren in de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Voor zorg op maat is een orthotheek (materialen voor de zorgstructuur) beschikbaar. Daarin is allerlei materiaal aanwezig om met de kinderen mee aan het werk te gaan. In overleg met de intern begeleider wordt naar aanleiding van de leerling-besprekingen bekeken welke leerlingen voor extra zorg in aanmerking komen. De eigen leerkracht biedt de leerling extra hulp in de groep, eventueel in overleg met de intern begeleider.

Wanneer leerkracht en intern begeleider geen passende oplossing voor een kind kunnen vinden, kan er intern overlegd worden met de Schoolcontactpersoon Passend Primair Onderwijs. Zij geeft aan de hand van onderzoek en/of observaties adviezen voor begeleiding in de groep. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal (wat heeft het kind nodig?)

In overleg kan besloten worden om voor de leerling (met het oog op het welbevinden en de cognitieve ontwikkeling) een eigen leerlijn uit te zetten.  Alle leerlingen met leerachterstanden op minimaal 2 vakgebieden (vanaf groep 6) en leerlingen met een PPO –arrangement (vanaf groep 1) krijgen een ontwikkelingsperspectief (OPP). D.m.v. het OPP wordt de resterende leertijd gepland zodat de ontwikkeling zo goed mogelijk kan verlopen. Ouders en leerlingen zijn betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren.

> terug naar inhoud

Extra ondersteuning
Meestal kunnen problemen van kinderen – al dan niet in overleg met de ouders – door de groepsleerkracht binnen de eigen groep opgelost worden. Toch kunnen zich problemen voordoen die voor de leerkracht moeilijk zijn op te lossen of waarover hij of zij met een collega wil praten. Ook kan het zijn dat een leerling bij het leerlingvolgsysteem (LVS) opvalt. Om in dit soort gevallen te voorzien, hebben we op onze school leerling-besprekingen ingesteld. Deze besprekingen worden ieder cursusjaar van tevoren gepland en staan onder leiding van de intern begeleider. Daar worden de leerlingen, waarover extra zorg bestaat, besproken.
Op zo’n leerlingbespreking worden afspraken gemaakt over eventuele verdere stappen. Hierbij valt onder meer te denken aan:

 • De leerling zal worden getest of geobserveerd op school door de intern begeleider.
 • De leerling is al getest en/of geobserveerd en zal speciale begeleiding ontvangen binnen de groep.
 • De leerling zal worden besproken met de Schoolcontactpersoon.
 • Leerlingen met een speciale leerbehoefte worden besproken binnen het Zorgoverleg (ZOAP).
 • De leerling zal via de Schoolcontactpersoon aangemeld worden bij het PPO.
 • De school neemt na overleg met en toestemming van de ouders contact op met een externe deskundige.
 • De problemen zijn niet zo ernstig dat op korte termijn actie moet worden ondernomen; na enige maanden komt de leerling terug op de leerlingbespreking.
 • Het probleem is weer goed door de groepsleerkracht op te vangen of niet meer van toepassing en de leerlingbespreking wordt wat deze leerling betreft afgesloten.
 • Uiteraard worden de ouders bij het zorgtraject betrokken.

> terug naar inhoud

Betrokkenen in het traject van zorgbreedte

 • groepsleerkrachten
  Als eerst verantwoordelijken proberen zij eventuele problemen eerst in de groep op te lossen, met behulp van een groepsplan en/of een individueel Ontwikkelingsperspectief. Hierin wordt het doel voor de resterende onderwijstijd vastgesteld, met een passende aanpak in de groep.
 • intern begeleiders
  Samen met de groepsleerkracht bespreken de intern begeleiders de kinderen binnen de groep om kinderen zoveel mogelijk passend onderwijs te geven. Daarnaast testen of observeren zij kinderen, die ondanks aangeboden hulp, problemen houden. Tenslotte onderhouden de intern begeleiders het contact met deskundigen van externe instanties.

> terug naar inhoud

Groepsbesprekingen
Aan de hand van toetsen en observaties worden tijdens de groepsbespreking  specifieke accenten voor het onderwijs van de komende tijd bepaald. Aan het eind van het schooljaar vindt er een overdrachtsbespreking plaats tussen de huidige leerkracht en de leerkracht voor het komend schooljaar, waarin alle leerlingen de revue passeren.

> terug naar inhoud

Over leesproblemen en dyslexie

Een op de tien leerlingen in het basisonderwijs heeft moeite met leren lezen. Veel leesproblemen kunnen worden voorkomen dan wel verholpen in de onderbouw van het basisonderwijs. Bij leerlingen met ernstige leesproblemen of dyslexie is het nodig om het Protocol Leesproblemen en Dyslexie te gebruiken. Dit is uitgegeven voor de groepen 1-4 en voor de groepen 5-8. Beide protocollen zijn op school aanwezig en worden gehanteerd in overleg met de leerling en zijn ouders

–              Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind
Daarbij  het kind precies nodig?

 • Welke kennis heeft het al?
 • Welke knelpunten moeten worden opgelost?
 • Wie kan ons daarbij eventueel helpen?

De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden:

 1. Grondslag van de school.
 2. Verstoring van rust, welbevinden en veiligheid.
 3. Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs.
 4. Verstoring of stagnatie van het leerproces.
 5. Gebrek aan opname capaciteit.

In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van de Albert Plesmanschool staat beschreven waar onze grenzen liggen en wat onze ambities in de toekomst zijn, wat betreft het aanbod aan kinderen met speciale behoeften. Het SOP is te lezen op de website.

> terug naar inhoud

Signalering door de ouders
Wanneer de ouders zelf vragen hebben over hun kind, is een gesprek met de groepsleerkracht de eerste stap. Een gesprek met de intern begeleider kan de tweede stap zijn. Samen met de ouders wordt dan geprobeerd de beste oplossing voor het probleem van het kind te vinden.

> terug naar inhoud

Doubleren
Wanneer er ernstige zorg bestaat over de ontwikkeling van een kind, neemt de leerkracht vanzelfsprekend contact met de ouder op. Bij twijfel over de mogelijkheid van een kind om naar de volgende groep te gaan, wordt een vast traject bewandeld, dat in het kort hierop neerkomt:
De leerling wordt op een leerlingbespreking besproken.
Er is hulp geboden door de groepsleerkracht in de vorm van een handelingsplan.
De ouders worden uiterlijk direct na de leerlingbespreking van februari/maart ingelicht over de zorg die er bestaat over de ontwikkeling van het kind.
Het kind wordt op sociaal‑emotioneel gebied getoetst en zo nodig vult de groepsleerkracht een vragenlijst in.
Er wordt gezocht naar een oplossing waarin de ouders en de school zich kunnen vinden.
De uiteindelijke beslissing ligt bij de school, vooral bij de groepsleerkracht in overleg met de intern begeleider, die daartoe is gemandateerd door de directie.

> terug naar inhoud

Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften

Wanneer het hele zorgtraject is doorlopen en kinderen binnen de school niet verder kunnen worden begeleid, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een passende school binnen het Samenwerkingsverband.
De Albert Plesmanschool staat in principe positief tegenover het opnemen van kinderen met een specifieke behoefte. Per keer wordt zorgvuldig afgewogen wat de school kan bieden (zie ook Passend Onderwijs)

> terug naar inhoud

Leerlingdossier

Van iedere leerling op de Albert Plesmanschool wordt een dossier bijgehouden.
De locatieleider, die verantwoordelijk is voor de leerling-administratie, stelt de gegevens ter beschikking aan de intern begeleider. Deze maakt het dossier aan.
Het dossier bestaat uit een hangmap met een stofmap waarop een sticker is geplakt met de achternaam, roepnaam, geslacht, geboortedatum en de datum van inschrijving van de leerling. Deze map bevat drie onderdelen:
Een rood voorblad met een foto, waarop de algemene gegevens van de leerling worden verwerkt. Een deel met een blauw logboek voorop waarin de belangrijkste gegevens over de vorderingen en het eventuele zorgtraject zijn
opgenomen.
Een geel deel met medische gegevens en eventueel met contacten met externe instanties.
Voorts wordt ook gewerkt met een digitaal dossier, waarin verslagen over leerlingen worden opgeslagen. De toetsuitslagen worden in het leerling-administratieprogramma opgeslagen.
De dossiers worden nog vijf jaar na het verlaten van de school bewaard. Van leerlingen die voortijdig van school gaan, wordt het dossier nog bewaard tot vijf jaar nadat zij normaliter de basisschool zouden verlaten.
De leerlingdossiers kunnen door de betrokken ouders te allen tijde worden ingezien en aangevuld na een afspraak met de intern begeleider of een directielid. Het dossier wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dat met ouders is overeengekomen.

> terug naar inhoud

Overige (vertrouwelijke) informatie over leerlingen
Op verschillende manieren wordt op school informatie verzameld over leerlingen. Vaak is de groepsleerkracht hierbij betrokken, omdat deze de leerling observeert en gesprekken voert met de kinderen, ouders, intern begeleiders en andere betrokkenen. De gegevens worden verzameld in het hiervoor beschreven leerlingdossier. Aan het eind van het cursusjaar worden deze gegevens door de groepsleerkracht gescreend.
Belangrijke informatie wordt genoteerd op het overgangsformulier en besproken met de volgende leerkracht en de intern begeleider. Wat niet van belang is, wordt vernietigd. De overige gegevens worden overhandigd aan de intern begeleider, die ze opnieuw screent en de relevante informatie verwerkt in het dossier van de leerling. Hierna worden overige gegevens vernietigd.
Binnen Rotterdam worden van alle scholen ook andere gegevens verzameld. U moet daarbij o.a. denken aan de CITO eindscores.

> terug naar inhoud

Meldcode vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Deze code is te vinden op: http://www.meldcodeopschool.nl

Sisa
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA.

SISA is de afkorting voor: SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden. Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?

Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

> terug naar inhoud

Schoolgericht maatschappelijk werk
Aan onze school is ook schoolgericht maatschappelijk werk verbonden. Dat betekent dat één dag per week een maatschappelijk werker op de school aanwezig is. We zijn als school blij met deze mogelijkheid, omdat we daarmee weer meer deskundigheid binnen de school halen.
Het schoolgericht maatschappelijk werk is mogelijk door de samenwerking tussen de gemeente en de scholen (schoolbesturen). Op deze manier zijn we beter in staat in te spelen op de specifieke problemen, die te maken hebben met het welzijn van kinderen. De maatschappelijk werker heeft de deskundigheid, de kennis en kent beter de manier voor verdere hulp op dit gebied.
Wanneer u met haar in contact komt, is dat meestal via de intern begeleider of via de leerkracht. Uiteraard kunt u ook zelf bij de maatschappelijk werker aankloppen.
De maatschappelijk werker, mw. Den Hoed, is bij ons op school op maandag en donderdag aanwezig.

> terug naar inhoud

De overgang naar het voortgezet onderwijs
In het traject van verwijzing van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs volgen wij de Rotterdamse Plaatsingswijzer, ontwikkeld door vertegenwoordigers van deze scholen in het FOKOR.
Rond juni krijgen ouders in een persoonlijk gesprek met de leerkracht van groep 7 een Voortgezet Onderwijs-indicatie. Deze is gebaseerd op de resultaten in de groep het leerlingvolgsysteem, de werkhouding en de entreetoets. Bij dit gesprek is de leerkracht van groep 8 aanwezig.
Vanaf oktober zijn er op de scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden en in november is er een gezamenlijke VO scholenmarkt, georganiseerd voor en door alle basisscholen in Ommoord. De datum wordt later bekend gemaakt via een aparte uitnodiging en de APS-nieuwsbrief.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 kunnen in december ook een informatieavond over dit onderwerp bij ons op school bezoeken.
In januari ontvangen de ouders en de leerling een uitnodiging om in een persoonlijk gesprek over het definitieve advies van gedachten te wisselen. Uitgangspunten bij dit gesprek zijn:
De beoordeling van de leerling door de groepsleerkracht (in overleg met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directie tot stand gekomen).

 • De wensen van de leerling.
 • De gegevens van de CITO Entreetoets, de resultaten in de groep en het LVS.
 • De mening van de ouders.

Na dit gesprek krijgen de ouders  van ons het basisschooladvies schriftelijk mee.

De inschrijving bij de school voor Voortgezet Onderwijs gebeurt in maart door de ouders zelf met behulp van het aanmeldformulier
Met de leerlingen spreken we over de mogelijke vormen van voortgezet onderwijs en hoe het er daar aan toe gaat. Wanneer wij als school informatiemateriaal krijgen, zorgen wij dat dit wordt verspreid, maar steeds vaker wordt voor deze informatievoorziening gebruik gemaakt van internet.
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn alle basisscholen verplicht een Centrale Eindtoets af te nemen. De Albert Plesmanschool maakt gebruik van de Cito Eindtoets, die wordt afgenomen in april. De uitslag van de eindtoets kan een reden zijn om het advies te herzien.

Formulieren voor een bijdrage in de studiekosten zijn verkrijgbaar op de nieuwe school.

> terug naar inhoud

Het uitschrijven van leerlingen
Wanneer een leerling onze school verlaat, dan krijgt de ontvangende school buiten de administratieve gegevens ook een onderwijskundig rapport. Daarin staat informatie over de betreffende leerling en de gebruikte methodes. Hiervan ontvangen de ouders een kopie.

> terug naar inhoud

Vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing
Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt er een andere oplossing geboden. Zo kunnen de kinderen verdeeld worden over andere groepen, of wordt er (incidenteel) een leerkracht ingezet die op die dag taken buiten de groep had.
Is een bepaalde klas gedurende een jaar al verschillende keren verdeeld of is een leerkracht ziek voor een langere periode dan kan het zijn dat leerkrachten van andere groepen ingezet worden om in die groep les  te geven. Dit betekent dat de groep van de desbetreffende leerkracht verdeeld wordt.
Een groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld. Is er dan geen vervanger gevonden dan kan het zijn dat u uw kind moet thuis houden. Dit gebeurt maximaal 2 dagen en u wordt hiervan tevoren op de hoogte gesteld.

> terug naar inhoud

De begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO
Studenten van Hogeschool InHolland (afd. PABO) zijn van harte welkom voor een stage op de Albert Plesmanschool. Met uitzondering van nieuwe leerkrachten zijn in principe alle leerkrachten beschikbaar voor stagebegeleiding.
Ook studenten van het Albeda college zijn welkom. Zij volgen de opleiding “onderwijsassistent” en willen, in veel gevallen, later naar de PABO gaan.

> terug naar inhoud

Ouderbetrokkenheid

Wat kunnen ouders van school verwachten?

Een goed contact tussen school en thuis is voor het team van de Albert Plesmanschool één van de belangrijkste uitgangspunten. Wij informeren u vanuit onze verantwoordelijkheid over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over de schoolprestaties en het welbevinden van uw kind. Het volgende kunt u van school verwachten gedurende het schooljaar:

 • Het team doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.
 • De leerkracht informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt via de leerlingrapporten, de spreekavonden, de gegevens van het leerlingvolgsysteem en eventueel (telefonisch) contact tussendoor.
 • Het team doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school.
 • Wij dragen kennis over en hebben ook aandacht voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele aspecten.
 • Wij werken met een pestprotocol om pesten tot een minimum te beperken.
 • Via onze schoolgids maken wij duidelijk hoe leerkrachten te bereiken zijn.
 • Via onze schoolgids maken wij duidelijk hoe de directie bereikbaar is voor zaken die ouders uitgebreider willen bespreken.
 • Het team besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen.
 • Het team spreekt met respect over de ouders.
 • De school zorgt voor:
  • een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids
  • een vier wekelijkse nieuwsbrief
  • een informatieavond in september
  • 10 minutengesprekken in november en maart
  • gesprekken voortgezet onderwijs-indicatie groep 7
  • adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
  • telefonisch contact als daar aanleiding voor is.
 • De school heeft een Medezeggenschapsraad en een Activiteitencommissie

> terug naar inhoud

Wat verwacht de school van ouders?

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van uw kind en onze leerling, is het belangrijk dat we elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc.

Voor een goede samenwerking stellen wij het op prijs als u, als ouder, ons informeert over belangrijke gebeurtenissen thuis. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat uw kind een optimale ontwikkeling doormaakt en een fijne schoolperiode heeft.

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.

Van ouders verwachten we ook een actieve bijdrage bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Met enige regelmaat doen we een beroep op u om te komen helpen bij diverse activiteiten op onze school. Bijvoorbeeld bij het organiseren van sportdagen, excursies en feestelijke activiteiten in de school. Extra hulp van ouders hebben we hierbij hard nodig.

Omdat ouderbetrokkenheid voor ons team essentieel is bij het aanboren van de talenten van uw kind, willen wij met u de volgende afspraken maken:

 • U zorgt ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.
 • U ziet erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken.
 • U staat positief tegenover de schoolregels.
 • U geeft relevante informatie tijdig aan de school door.
 • Als u het niet eens bent met bepaalde handelingen van de leerkrachten, dan bespreekt u dit met de leerkracht.
 • U spreekt met respect over de school, zodat andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus worden genomen.
 • In de maand september organiseren we voor alle ouders een informatieavond waarin we vertellen wat de leerling in het nieuwe schooljaar te wachten staat. Wij verwachten dat u hierbij aanwezig bent.
 • Tweemaal per schooljaar vindt rondom de verschijning van het rapport een spreekmiddag-avond Wij verwachten dat u bij deze gesprekken aanwezig bent. In schooljaar 2014-2015 hebben wij, bij wijze van proef, de kinderen van groep 8 bij de gesprekken aanwezig laten zijn. Zij vormen tijdens de gesprekken een serieuze gesprekspartner. In schooljaar 2015-2016 willen we dit ook gaan realiseren voor de groepen 5 t/m 7.
 • Buiten deze activiteiten om kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met leerkracht van uw kind of de directie. Ook de leerkracht zal u uitnodigen voor een gesprek als daar reden toe is. Wij verwachten dat u als dat nodig is, aanwezig bent voor een gesprek op school.

Door het schooljaar heen worden verschillende activiteiten op school georganiseerd, zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasfeest, Kinderboekenweek. Daarnaast worden vanuit de verschillende groepen activiteiten georganiseerd om het lesaanbod te ondersteunen. Dit kan natuurlijk niet zonder de hulp van ouders.

> terug naar inhoud

Activiteitencommissie/ouderhulp
De Albert Plesmanschool prijst zich gelukkig dat een groot aantal ouders bereid is op school te assisteren bij allerlei activiteiten. Dankzij deze ouders is er een schoolkrant‑ en een bibliotheekwerkgroep. Maar ook o.a. de Kerstpauzehap en de Paaslunch worden volledig door de ouders georganiseerd.
Sommige ouders helpen regelmatig bij het begeleiden van kinderen bij excursies of gaan mee met het kamp voor groep 8.
Op school werken we met een activiteitencommissie (AC): een groep ouders die regelmatig assisteert bij allerlei gebeurtenissen en die de hulp coördineert. De school is daar zeer gelukkig mee en beveelt deze werkgroep dan ook van harte bij u aan. Hulp van ouders is in het huidige onderwijs onmisbaar geworden. Op deze manier raken de ouders ook nauwer betrokken bij de school.

Klassenouder
De groepen 1 t/m 4 werken samen met een klassenouder. Door het inzetten van  een klassenouder kunnen de leerkrachten meer tijd besteden aan de echte onderwijstaken en kunnen toch ook leuke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd.
De klassenouder kan bij organisatorische zaken de leerkracht assisteren of deze zaken uit handen nemen van de leerkracht (vervoer bij excursies, projecten in de klas, schoonmaakavond, verjaardag leerkrachten etc.).
Het is hierbij niet de bedoeling dat de klassenouder alles zelf doet, maar juist eerder dat hij of zij mensen om zich heen verzamelt die de zaken uitvoeren die de klassenouder coördineert.
Per groep zal er één klassenouder voor één schooljaar worden benoemd.

> terug naar inhoud

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten en bespreekt een aantal keren per jaar de gang van zaken op school. Bij deze vergaderingen is een directielid aanwezig. De MR informeert de ouders via de APS-Nieuwsbrief en de website van de school over haar activiteiten. De agenda en de notulen van de MR‑vergaderingen zijn te vinden op de mededelingenborden bij de hoofd‑ en kleuteringang en op de website.

Hoewel de bezigheden van de activiteitencommissie dichter bij de kinderen staan, houdt de MR zich beslist niet uitsluitend bezig met ingewikkelde en cijfermatige materie. Over een aantal zaken binnen de school heeft de MR uit hoofde van het MR‑reglement advies‑ of instemmingsrecht, bijvoorbeeld de vakantieregeling en de benoeming van personeel. Verder kunnen tijdens de vergaderingen alle onderwerpen aan de orde komen die voor kinderen, ouders of leerkrachten van belang zijn, bijvoorbeeld pestgedrag, duobanen, aankleding van het schoolplein of buitenschoolse activiteiten. Ook de beleidsvoorstellen van het bestuur worden in de vergaderingen aan de orde gesteld.

> terug naar inhoud

Ouderportal Mijn Schoolinfo
Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn  we onze nieuwsvoorziening naar de ouders verder gaan digitaliseren. Via dit ouderportal versturen wij de ouders onze nieuwsbrief, maar ook andere berichtgeving. Te denken valt aan klassenberichten, verzoek om hulp in de klas, begeleiding van excursies etc. Tevens kunnen ouders zich hiermee opgeven voor de oudergesprekken n.a.v. de rapporten van hun kind(eren). Van MijnSchoolinfo is er tevens een app beschikbaar voor op de telefoon. Hier worden gebruikers door ons op de hoogte gebracht als er een bericht klaar staat. Ouders die hun kind inschrijven op onze school ontvangen een unieke inlogcode om zich aan te melden bij Mijn Schoolinfo.

Voor meer informatie kunt u  een kijkje nemen op www.mijnschoolinfo.nl

> terug naar inhoud

Website
Ook op onze website: www.albertplesmanschool.nl kunt u veel informatie vinden. Hier vindt u informatie over de school, het onderwijs, protocollen, de activiteiten, de medezeggenschapsraad, uitstapjes, enz.
Op de site worden ook foto’s geplaatst van de kinderen. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw eigen kind(eren) op het internet, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de directie.

Scholen op de kaart
Op www.scholenopdekaart.nl delen we informatie over de school met u.
Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt ons? Wat vinden ouders en leerlingen van de school? Hoe scoort de school op de eindtoets? Wat zegt de Inspectie over ons? Al deze informatie over onze school, en andere scholen, vindt u op www.scholenopdekaart.nl.
Www.scholenopdekaart.nl is een gezamenlijke site van de scholen zelf. Als basisscholen vinden we het belangrijk om een goed beeld te geven van het onderwijs; over hoe het praktisch en inhoudelijk is ingericht en wat de resultaten zijn. Op die manier bieden we openheid aan u als ouders en heeft u de mogelijkheid om hierover met ons in gesprek te gaan.
Meerwaarde van de site is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op dezelfde manier doen. Daardoor is het mogelijk om de informatie van bijvoorbeeld onze school te vergelijken met het gemiddelde van andere, vergelijkbare, scholen. Verder geven scholen, als dat nodig is, een toelichting bij de cijfers.
De gegevens op de site komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf. Initiatiefnemer van de site is de PO-Raad.

> terug naar inhoud

Kinderopvang
De kinderopvang (voor, tussen en na school) wordt geregeld door Kinder Service Hotels.
Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvangorganisatie die opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. In de Albert Plesmanschool bieden wij de kinderen van 4 tot 13 jaar buitenschoolse opvang in Kidsclub Ommoord. Onze Kidsclub onderscheidt zich door het ontwikkelen van diverse voorzieningen binnen de buitenschoolse opvanglocatie. Zo is er altijd een kinderkook-café, een handvaardigheidruimte, toneel- en dansruimte, een loungecorner, een activiteiten- en recreatieruimte en een kleuterruimte. Door deze faciliteiten zijn de pedagogisch medewerkers in staat om een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten aan te bieden. Dit zijn onder andere diverse sporten, dans, muziek en drama, koken en verschillende creatieve workshops. Ook gaan we veel met de kinderen op pad. Bijvoorbeeld een museumbezoek, naar speeltuinen of zwemles. De kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten, maar worden daarin wel gestimuleerd

> terug naar inhoud

Buitenschoolse opvang (BSO) in Kidsclub Ommoord
Hieronder valt voorschoolse opvang met ontbijtservice, naschoolse opvang met warme maaltijdvoorziening en vakantieopvang. Deze opvangvormen kunnen ook flexibel of los van elkaar worden afgenomen.

> terug naar inhoud

Tussenschoolse opvang (TSO)
Hieronder valt de volledig verzorgde tussenschoolse opvang met professionele begeleiding en maaltijdvoorziening. Deze bestaat uit brood, salade en fruit of een zuiveltoetje. De ouders ontvangen aan het einde van de maand een factuur voor de afgenomen dagen.
Er zijn ook brochures met inschrijfinformatie beschikbaar binnen de school.

> terug naar inhoud

Peuterspeelzaal “De Helikopter”
Kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels verzorgt de organisatie van peuterspeelzaal “De Helikopter”.
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, samen spelen, samen bezig zijn met verschillende activiteiten en er zodoende ook wat van te leren. Er is aandacht voor taal en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarnaast heeft de peuterspeelzaal ook een signaleringsfunctie.
De peuterspeelzalen zijn op verschillende dagdelen in de week geopend, in principe van 08:30 uur tot 11:30 uur. Peuterspeelzaal De Helikopter (gevestigd in KSH Kidsclub Ommoord) is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag. We zijn voornemens om tijdens het schooljaar 2015-2016 te gaan starten met een kinderdagverblijf (inclusief peuterarrangement.

> terug naar inhoud

Klachtenregeling
U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat.
Toch kan het voorkomen, dat u tijdens contacten met de school, niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.
Wanneer de problemen ernstiger zijn en een oplossing via overleg niet goed denkbaar is, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directeur/directrice van de school. Heeft u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directeur/directrice van de school.
Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. De schoolcontactpersonen van onze school zijn mevr. Van der Maas en mevr. Huizer.
U kunt hen bereiken via het schooltelefoonnummer.
Indien u daarna vindt, dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de Heer Moerland, hoofd stafbureau van de Stichting.
Hij is te bereiken via 010- 4125101.
Als u vindt, dat hij de klacht niet goed oplost kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de Stichting mevr. R. Kruidenier. Haar e-mailadres is riakruidenier@gmail.com Haar telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de Stichting, 010-4125101.
Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n 20 landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissie, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Adres:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508EH Den Haag.
070-3861697
info@gcbo.nl

In het kort:
Stap 1 u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie.
Stap 2 u schakelt de contactpersoon van de school in.
Stap 3 u dient uw klacht in bij het bestuur van de Stichting.
Stap 4 u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de Stichting.
Stap 5 u dient uw klacht in bij de Stichting GCBO.

Schoolfondsgeld
De bijdrage aan het schoolfonds bedraagt € 40,- per kind per jaar en is vrijwillig. Gelukkig betalen de meeste ouders mee aan dit voor de school noodzakelijke fonds. Zonder deze bijdrage zijn veel activiteiten en voorzieningen niet mogelijk.
De ouders krijgen voor de betaling een rekening toegezonden. Het rekeningnummer van de Albert Plesmanschool is NL69INGB0663390605.
Naast een verzekering tegen ongevallen tijdens schooluren (materiële zaken zijn niet verzekerd) worden er met de schoolfondsgelden uiteenlopende dingen bekostigd. In het algemeen worden er zaken mee betaald waarvoor we van het Rijk geen vergoeding krijgen en die toch heel nuttig en leuk zijn om het onderwijs aantrekkelijk te maken, zoals:

 • extra materiaal voor projectweken in de afdelingen;
 • vernieuwing en aanvulling van de bibliotheek en het documentatiecentrum;
 • tegemoetkoming in de kosten werkweek groep 7 en afscheidskamp groep 8;
 • tegemoetkoming kosten schoolreisje, sportdag en excursies;
 • afscheidsboeken voor groep 8;
 • festiviteiten zoals Kerst, Sint en Pasen.

> terug naar inhoud

Schoolverzekering voor leerlingen
Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Deze verzekering is geldig gedurende schooltijden en voor alle door de school georganiseerde activiteiten, zoals werkweken, schoolreizen en excursies. De verzekering dekt de volgende risico’s:

 • Overlijden
 • Algehele blijvende invaliditeit
 • Geneeskundige kosten
 • Tandheelkundige kosten
 • Voor een volledig overzicht kunt u terecht bij de locatieleider.
 • Op beschadigde persoonlijke eigendommen, zoals kledingstukken en brillen, is deze verzekering niet van toepassing. Hiervoor dient men zelf een W.A.-verzekering af te sluiten.
 • Dit geldt ook voor de fietsen die op het schoolplein staan. De school is hier niet aansprakelijk voor.

Ouder- en leerling-tevredenheidspeiling
Om de 4 jaar wordt een ouder-tevredenheidspeiling afgenomen, omdat we steeds de kwaliteit van onze school willen blijven verhogen. De wensen en suggesties van ouders achten wij daarbij zeer belangrijk. De ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. In het beleidsplan komen, naast onderwijskundige onderwerpen, aandachtspunten uit dit onderzoek naar voren.
Ook wordt in de groepen 5 tot en met 8 een leerling-tevredenheidspeiling gehouden. Over die waardering zijn we ook tevreden. De aandachtspunten hieruit worden meegenomen in ons beleidsplan en komen terug in de leerlingenraad.

In het najaar van 2015 willen wij de diverse tevredenheidspeilingen weer uitzetten. Team, MR en ouders worden over de uitslag geïnformeerd.

> terug naar inhoud

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
Jaarlijks wordt het onderwijs en de organisatie binnen de school geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het beleid voor de komende jaren vastgesteld. De afgelopen jaren is het team, aan de hand van het beleidsplan, geschoold in rekenen/wiskunde,  opbrengstgericht werken, adaptief onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling (Taakspel), verfijning van de zorgstructuur, coöperatieve werkvormen, klassenmangement etc. In het schooljaar 2012-2013 is begonnen met Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK)), waarmee de kwaliteitskaarten van de Inspectie worden doorgenomen door steeds 2 leerkrachten. Met behulp van deze kaarten hebben zij kritisch naar de school gekeken met als vraag: doen we wat we beloven (vastgesteld hebben)? Aan de hand hiervan wordt het beleid, waar nodig, aangepast.

> terug naar inhoud

Zorg voor de relatie school en omgeving

De Albert Plesmanschool maakt onlosmakelijk deel uit van haar omgeving. In toenemende mate ontstaan er samenwerkingsverbanden met instanties, zoals:

 • Collega-scholen binnen het netwerk Ommoord
 • Jeugdnetwerk
 • Samenwerkingsverband PPO Rotterdam
 • Wijksamenwerkingsverband Prins Alexander
 • Kinder Service Hotels
 • Politie

> terug naar inhoud

Leerlingvolgsysteem
De resultaten van de leerlingen worden, naast de toetsen uit de methodes, gevolgd via het CITO leerlingvolgsysteem.
Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden ontwikkelingen van de leerlingen op de diverse vakgebieden op de voet gevolgd. De resultaten hiervan worden door de leerkrachten, intern begeleiders en de directie geanalyseerd. Op de rapporten worden de scores altijd genoteerd. Op spreekavonden zijn ze mogelijk onderwerp van gesprek. Zo kunt u zelf de vorderingen van uw kind bijhouden.
De school houdt de scores ook bij in grafieken, waarbij we uiteraard trachten de leerlingen steeds op een hoger niveau te krijgen.

> terug naar inhoud

VO-verwijzing
De VO-scholen kun je grofweg indelen in VMBO, HAVO en VWO. Het VMBO bestaat uit basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.
Van de leerlingen die de school de laatste jaren hebben verlaten, is steeds het grootste deel naar HAVO/VWO verwezen. Ook gaat elk jaar een behoorlijk deel naar VMBO theoretische leerweg.
Naar de andere VMBO-onderdelen gaan minder leerlingen. Dit wil zeker niet zeggen dat dit mindere keuzes zijn. Het gaat erom dat een leerling op het juiste niveau en het liefst binnen het interessegebied onderwijs volgt.
Uiteraard verschillen de verwijzingen per jaar.

> terug naar inhoud

Schooltijden
De schooltijden voor de groepen 1-8 zijn gelijk. Alle groepen zijn op woensdag– en vrijdagmiddag vrij. Alle leerlingen gaan 25,25 uur per week naar school. Het aantal schooluren tijdens de basisschoolperiode blijft gelijk.
De schooltijden zijn:
maandag/dinsdag/donderdag: 08.30-12.00 uur en 13.15-15.30 uur
woensdag /vrijdag:                      08.30-12.30 uur

> terug naar inhoud

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Voor schooltijd wachten de kinderen op het plein. Vanaf een kwartier voor schooltijd loopt een aantal leerkrachten pleinwacht. Bij regen kan men in de hal wachten.

Tot 13.00 uur wordt het plein alleen gebruikt door de kinderen die overblijven. Dat vergroot voor hen de speelmogelijkheden en voor de overblijfleidsters het overzicht. Vanaf 13.00 uur zijn alle kinderen uiteraard weer welkom op het schoolplein.

> terug naar inhoud

Maatregelen preventie schoolverzuim

Wanneer een kind niet is afgemeld, wordt er vanuit de school naar huis gebeld.
–               Regels in geval van schoolverzuim
Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dat betekent dat zij onderwijs dienen te volgen aan een school voor basisonderwijs. Hoewel de ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn in deze, wil de school graag helpen die verantwoordelijkheid te dragen. In het belang van het kind moet getracht worden het verzuim tot een minimum te beperken.
–               Te laat komen:
Wanneer uw kind regelmatig te laat komt, wordt u daar als ouder op aangesproken door de leerkracht en d.m.v. een zogenaamde “telaatbrief” geïnformeerd over het te laat komen. Wanneer uw kind structureel te laat blijft komen, zal de directie na een gesprek met de ouders contact opnemen met de leerplichtambtenaar.
Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste wettelijke regels wat betreft schoolverzuim:

 • Ziekte of bezoek aan een arts en dergelijke dienen voor schooltijd telefonisch of schriftelijk gemeld te worden. Als het kind weer beter is en naar school kan, doen ouders een telefonische hersteldmelding
 • Aanvragen voor (een) extra vakantiedag(en) moeten altijd schriftelijk en zes weken van tevoren met redenen omkleed worden ingediend bij de directie. In verband met de scherpe regels is de kans op toestemming overigens uiterst gering.
 • Verzoeken om een middag of ochtend vrij, aansluitend op een vakantie of weekend om daardoor de drukte te vermijden, worden niet gehonoreerd.
 • Vrijaf voor vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties wordt alleen verleend als dit de enige mogelijkheid is om dat jaar gezamenlijk op vakantie te gaan. De aanvrager moet dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een verklaring van een verplichte afwijkende vakantieperiode door de werkgever.
 • Er kan buiten de vastgestelde vakantieperiodes geen toestemming worden verleend voor een tweede vakantie in een schooljaar, met uitzondering van een medische indicatie.
 • Ongeoorloofd schoolverzuim wordt onmiddellijk ter kennis gesteld van de leerplichtambtenaar, die vervolgens een onderzoek instelt.
 • Een vijfjarig kind mag zonder toestemming vijf uur per week verzuimen en vijf uur per week met toestemming. Dit verzuim moet wel gemeld worden bij de leerkracht. In totaal kan er zo tien uur – ofwel ongeveer de helft van de normale schooltijd – worden afgeweken van de leerplichtregel. Deze uren mogen niet worden opgespaard voor een extra vakantie.

> terug naar inhoud

Verlofregeling

 • Extra verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie, via een formulier dat bij de administratie of via de website verkrijgbaar is. Dit formulier moet door de ouders worden ingevuld.
 • Leerkrachten worden via een blauw briefje geïnformeerd over de al dan niet geoorloofde afwezigheid van een leerling.
 • Huiswerk wordt alleen meegegeven bij toestemming voor het verzuim en na overleg met de groepsleerkracht.

Religieuze Feestdagen 
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, heeft hij recht op verlof. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij. In verreweg de meeste situaties is dit voldoende om aan religieuze verplichtingen te kunnen voldoen. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de locatieleider van de school.

Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof:

JOODSE FEESTDAGEN
Joods paasfeest Pesach
Wekenfeest
Joods Nieuwjaar
Grote Verzoendag
Loofhuttenfeest
Slotfeest
Vreugd der Wet
ISLAMITISCHE FEESTDAGEN
Offerfeest
Suikerfeest
HINDOEÏSTISCHE FEESTDAGEN
Lentefeest
Lichtjesfeest

> terug naar inhoudDe feestdagenkalender is opgesteld door de gemeente Rotterdam in overleg met de meest voorkomende religies in Rotterdam.

Spreekuren
De Albert Plesmanschool kent geen vaste spreekuren. Ouders die een leerkracht of een van de directieleden willen spreken, kunnen te allen tijde een afspraak maken.

> terug naar inhoud

Vakanties/vrije dagen 

zie: https://www.albertplesmanschool.nl/vakanties-en-belangrijke-data

> terug naar inhoud

Adressen

10.1      Betreffende de school

–          Schoolbestuur
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
bezoekadres:   Crooswijksesingel 19 Rotterdam
postadres:        postbus 22009, 3003 DA Rotterdam
telefoon:           0104125101
e-mail:               bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
website:            http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl

–               Medezeggenschapsraad
–               Oudergeleding:
dhr. Budel, dhr. Mersch, dhr. Verwaal (secretaris) en 1 plaats vacant. Direct na de zomervakantie zullen er verkiezingen worden uitgeschreven.

–              Personeelsgeleding:
mevr. Booms, mevr. Den Breejen, mevr. Lolkema, mevr. Noordergraaf (voorzitter)

email: medezeggenschapsraad@albertplesmanschool.nl

 • Buiten- en tussenschoolse opvang

Kidsclub Ommoord: 010-2869071

Hoofdkantoor Kinder Service Hotels
Nijverheidsweg 14a
7031 BV  Wehl
tel.:        0314-680498
fax:         0314-680948
email:     info@kinderservicehotels.nl
website: www.kinderservicehotels.nl

–              Inspectie van het Onderwijs: info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-5010 (gratis)
Meldpunt Vertrouwensinspecteur: Rijksinspectie: 0900-1113111 (lokaal tarief)

 • Schoolbegeleiding: CED, Postbus 8639, 3009 VB Rotterdam, tel. 4071599;
 • Schoolarts:Centrum voor Jeugd en Gezin, Weegschaalhof 24, 3067 TS Rotterdam
  Telefoon: 010-4444602
  Homepage: www.cjgrijnmond.nl

> terug naar inhoud

Welkom

Bekijk hier onze webclipPromovideo

Kalender