Skip to content

De LVS-toetsen

Wat is de LVS toets en wat zegt de uitslag van de toets?
Vanaf groep 3 krijgt je kind LVS-toetsen. Elk jaar doet je kind zo’n toets en krijg je als ouder de uitslag te horen. Maar wat is een LVS toets en wat zegt de uitslag over de ontwikkeling van je kind? Hoe en waarop wordt je kind beoordeeld en zijn er eigenlijk verschillende soorten LVS toetsen?

Wat is een LVS toets?
LVS staat voor Leerling Volg Systeem. Het is een systeem dat wordt ingezet op basisscholen om de voortgang van kinderen in kaart te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door jaarlijkse LVS-toetsen.

Wat is een leerlingvolgsysteem (LVS)?
Elke basisschool moet verplicht werken met een Leerlingvolgsysteem, dit is niet hetzelfde als een toetsinstrument. Cito is één van de meest gebruikte toetsinstrumenten. Met dit systeem kunnen de vaardigheden van basisschoolkinderen vanaf groep 3 in kaart gebracht worden. Daarnaast geeft het ook informatie over hoe de prestaties van afzonderlijke leerlingen zich verhouden tegenover landelijke en klassikale gemiddelden.

Om de voortgang van kinderen te bepalen, worden LVS-toetsen afgenomen. Door de jaarlijkse toetsen van het Leerlingvolgsysteem worden kinderen tijdens de gehele basisschoolperiode gevolgd. Daardoor kunnen leerkrachten eerder signaleren of er kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben. Ook worden kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong eerder opgemerkt. Door het Leerlingvolgsysteem kunnen leerkrachten passender onderwijs bieden.

Soorten LVS-toetsen
De LVS-toets wordt twee keer per jaar afgenomen. De M-toets halverwege het jaar (M van midden) en de E-toets aan het eind van het jaar (E van eind). Scholen maken zelf een keuze welke toetsen ze afnemen. Ook per leerjaar kan er een andere toets afgenomen worden.

Rekenen-Wiskunde 3.0, rekentoets voor groep 3 t/m 8.

Spelling 3.0, dictee voor groep 4 t/m 8

Begrijpend lezen 3.0, een leestoets met vragen over de inhoud van de teksten voor kinderen uit groep 4 t/m 8.

DMT, een leestoets om in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes te lezen. De DMT-toets wordt vaak gebruikt als meetinstrument bij vermoedens van dyslexie. Kinderen met leesproblemen hebben namelijk veel moeite met het lezen van losse woorden zonder de context van de zin.

AVI, een leestoets met verhaaltjes die binnen een bepaalde tijd en een maximum aantal fouten gelezen moet worden. Hierna zijn kinderen in te delen op leesniveau, bijvoorbeeld: AVI M3 (midden groep 3). Hierna kun je ook gericht boekjes kiezen op het leesniveau. Of oefenen met nét een niveau hoger.

Werkwoordspelling 3.0 is een dictee over de spelling van werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd voor groep 7 en 8.

Hoe gaat zo’n LVS toets?
Hoe ziet zo’n toetsmoment er eigenlijk uit? “Tijdens de toets krijgen leerlingen een vragenformulier met meerkeuzevragen en een antwoordformulier waarop ze kunnen kiezen uit antwoord A, B, C of D. Na de toets vult de leerkracht het aantal goede antwoorden in het LVS computerprogramma in. De score van de toets wordt omgerekend naar een I t/m V score. De hoogste score is een I score en een V score is het laagst.

Dit zegt een lvs toetsscore over je kind
Met de score van een LVS toets, kijkt de leerkracht hoe een leerling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar ook met eerdere meetmomenten van het kind. Zo zie je hoe een kind zich verhoudt tot andere kinderen, maar ook hoe zijn eigen ontwikkeling loopt.

Hoe bepalend is de uitslag van de lvs toets?
En dan komen de toetsresultaten binnen en kom je erachter dat je kind een lage score heeft. En nu? Hoe zwaar weegt zo’n toetsmoment nu eigenlijk? Toetsen zijn bedoeld om de ontwikkeling van je kind in beeld te brengen en zijn echt niet allesbepalend. Het laat de groei van je kind zien, maar blijft ook een momentopname. In een gesprek met de leerkracht kom je te weten met welke onderdelen je kind moeite heeft zodat je daar een plan voor kunt maken.

Heeft het zin om LVS-toetsen te oefenen?
De uitslag wordt erdoor vertroebeld, waardoor leerkrachten geen goed beeld meer krijgen van de ontwikkeling van het kind en hoe hij ervoor staat. Wat wél kan helpen: oefenen met de vraagstelling, zodat je kind daar vertrouwd mee raakt.”

Voordelen van de LVS-toets
Het klinkt misschien vreemd om bij jonge kinderen toetsen af te nemen, maar de LVS-toetsen zijn heel toegankelijk. Ze vormen een hulpmiddel om te zien op welk niveau je kind zich bevindt. Het is geen toets waarvoor je kunt zakken of slagen. Mochten er leerproblemen zijn, dan kunnen deze sneller gesignaleerd worden. De leerkracht kan je kind zo eerder helpen.

Back To Top