Plesmanschool-banner6.jpg

Verlofaanvraag

Klik hier om het aanvraagformulier te openen.
Wilt u het formulier afdrukken, invullen en daarna inleveren bij de administratie?

De toekomst van uw kind

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Met een goede schoolopleiding
en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de ‘Leerplichtwet’ vastgelegd
dat ieder kind naar school moet. In die ‘Leerplichtwet’ staat dan ook dat het de
taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school
gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven!

Wanneer extra verlof?

Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind,
buiten de schoolvakanties, een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde
‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

Deze regels gelden alleen als er sprake is van:

 • De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan;
 • Bepaalde religieuze feestdagen;
 • Andere gewichtige omstandigheden.

Het Gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van de Rotterdamse
schoolbesturen, besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen
te maken.

 • De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.
 • U krijgt alleen verlof voor maximaal 10 dagen als uit uw werkgeversverklaring blijkt dat u door de specifieke aard van uw beroep het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan.
 • Wel: als u in geen enkele schoolvakantie twee aaneengesloten weken op vakantie kunt.
 • Niet: redenen als: goedkopere vakantie, door anderen betaald, vakantie door anderen aangeboden, ophalen familie, reeds geboekt, “er wordt toch geen les meer gegeven.” e.d.
Vrij voor een bepaalde religieuze feestdag

Voor Moslims, Hindoestanen en Joden is een aantal feestdagen vastgesteld waarop het
betreffende kind van school mag verzuimen. Bij twijfel kunt u de
feestdagenjaarkalender van de Gemeente Rotterdam op school raadplegen.

 • Wel: als u Moslim, Hindoestaan of Jood bent en het verlof minimaal twee dagen voor de feestdag meldt.
 • Niet: Als u niet tot deze geloofsrichtingen behoort en het verlof niet meldt bij de directeur.
Ad 3. Andere gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden worden alleen begrepen: ernstige ziekte, overlijden
of begrafenis/crematie (voor bepaalde relaties en tot een maximum), huwelijk
van familie (voor bepaalde relaties en tot een maximum), verhuizing en
gezinsuitbreiding.

 • Wel: als u te maken krijgt met één van bovenstaande redenen
 • Niet: als er sprake is van een andere reden dan hierboven vermeld, zoals deelname aan een sporttoernooi, grootouder 50 jaar geworden, huwelijk van een vriend of vriendin van de ouder e.d.
Aanvragen

Doe uw aanvraag z.s.m.(zeker als het om extra vakantiedagen gaat) zeker 8 weken van tevoren. De directeur beslist, binnen de gestelde regels, bij aanvragen tot en met 10 dagen; de
leerplichtambtenaar bij meer dagen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in beroep gaan, achtereenvolgens bij de schooldirecteur, de directeur Dienst Stedelijk Onderwijs en tot slot bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam.

 • Ouder(s)/verzorger(s) hebben de wettelijke plicht hun kind de school te laten bezoeken.
 • De bewijslast voor schoolverzuim ligt bij de ouder(s)/verzorger(s).
 • Wanneer u zonder toestemming uw kind thuis houdt (zgn. ongeoorloofd verzuim), dan moet dit door de directeur worden gemeld en wordt de leerplichtconsulent ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal en wellicht een geldboete verwachten.
 • De schooldirecteur die zich niet aan de uitvoering van de verlofregels houdt en bijvoorbeeld ten onrechte verlof verleent, riskeert een straf als hechtenis of een geldboete.

 

Welkom

Bekijk hier onze webclipPromovideo

Kalender